Naturreservat

Naturreservat

Naturreservat i Hyltebygden

När vi frågade Hyltes invånare vad det bästa med Hylte är så svarade de flesta naturen och lugnet. Hyltes natur är orörd, harmonisk och lite mystisk. Här finns gott om vilda djur som strövar runt i skogarna. Hundratals sjöar, stora granskogar som varvas med områden av lövskog och öppna landskap. I Hylte finns 13 naturreservat som du kan besöka för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser.

Naturreservat

Femsjö kyrkoreservat

Femsjö kyrkoreservat

Under åren omkring 1810 botaniserade den unge Elias Fries flitigt i detta område. Även andra svampforskare och botanister har gjort området till ett viktigt referensområde. Du når området bäst från Femsjö skola.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gassbo naturreservat

Gassbo naturreservat

I Gassbo kan du njuta av en tämligen orörd miljö med gott om gamla träd som har höga naturvärden. I området har ett stort antal rödlistade arter hittats och flera av dem är beroende av gammal skog.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hastaböke naturreservat

Hastaböke naturreservat

Barrblandskogen vid Hastaböke saknar motsvarighet i länet. Här finns en gammal granskog med inslag av äldre lövträd och enstaka jättetallar. Skogen har stått orörd länge och hyser därför många ovanliga arter.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hägnen naturreservat

Hägnen naturreservat

Området består av ett mindre bokskogsområde på en bergig udde i sjön Södra Färgen. Området ingår i en större plan att gynna och återskapa miljöer från Elias Fries tid. Intressanta arter av lavar är funna på platsen.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kloö naturreservat

Kloö naturreservat

Kloö är en liten fastmarksö på 10 hektar mitt ute i Kloömosse, bevuxen med naturskog av tall, gran och björk. Namnet Kloö kommer från ett gammalt soldattorp som en gång i tiden låg här mitt ute på den öde myren.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lintalund naturreservat

Lintalund naturreservat

Vid gården Lintalund kan man få en skymt av hur äldre tiders kulturlandskap såg ut. I de traditionellt skötta markerna hittar man växter som blivit undanträngda i det moderna odlingslandskapet.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunnamossen naturreservat

Lunnamossen naturreservat

Lunnamossen ligger en km nordost om Unnaryd och består till största delen av öppen myrmark men i våtmarken finns även fastmarksöar, så kallade myrholmar. Här växer också Hallands äldsta kända tall som uppskattas till 400 år.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mogölsmyren naturreservat

Mogölsmyren naturreservat

På Mogölsmyren kan man uppleva orörd vildmark där tystnaden råder. Området ingår i ett större myrkomplex, Ringmossen, och bidrar med vatten till Fylleån i väster. Området består av 33 hektar nästan orört myrområde.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mårås naturreservat

Mårås naturreservat

Mårås är hemvist för en lång rad sällsynta växter och djur som kräver gammal, orörd bokskog. Njut av stillheten under skogens täta lövverk på den 2,3 kilometer långa vandringsleden som går genom reservatet.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sikön naturreservat

Sikön naturreservat

Naturreservatet utgörs av en ö och två mindre skär i sjön Jällunden. Området är av betydelse för fågellivet och det är därför förbjudet att beträda ön och skären under tiden 1 mars till 31 augusti. Ön är inte anpassad för besökare. Reservatet är Hyltes äldsta och fredades redan år 1957.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjö naturreservat

Sjö naturreservat

Området kring gården Sjö är 40 hektar stort och består av ett ålderdomligt odlingslandskap med små åkertegar, som delvis ligger i terrasser med odlingsrösen emellan. Området är strövvänligt och fin utsikt över sjön Unnen.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skubbhult naturreservat

Skubbhult naturreservat

Skubbhult ligger på sydsvenska höglandets västsida och består av äldre bokskog i en sluttning ner mot sjön Mellan-Färgens strand.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tira öar naturreservat

Tira öar naturreservat

Naturreservatet Tira öar är en ögrupp med ett flertal öar och skär i sjön Bolmens västra del. Ornitologen kan njuta av ett intressant men känsligt fågelliv. För del av området råder tillträdesförbud 1/4–15/7.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ödegärdet naturreservat

Ödegärdet naturreservat

Ett 24,5 hektar stort bokhult i Unnaryd med mycket stora kultur- och naturhistoriska värden. I området finns en stor mängd sällsynta lavar och mossor. Där finns rösen från bronsåldern och gravsättningar från järnåldern.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yamossen naturreservat

Yamossen är ett myr- och skogsområde vid sjön Jällunden, sydväst om Jälluntofta. I myren finns såväl öppna ytor med bland annat myrlilja som sumpskogar och trädbevuxna myrholmar. Dessutom finns gammal bokskog invid myren.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett naturreservat?

Ett naturreservat finns till för att skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevara den biologiska mångfalden. Det är också ett sätt att säkra människors tillgång till attraktiva naturområden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser. I Sverige finns över 5000 naturreservat och bara i Hylte finns många varierande och vackra naturrservat att besöka.

Gränserna till ett naturreservat markeras av en stolpe där det finns en skylt med en vit snöstjärna på blå bakgrund. Där finns också en informationsskylt med karta som beskriver områdets natur och sevärdheter.

Att tänka på

Att njuta av naturen är ett av världens många under. Nedan följer en lista över vad som är bra att tänka på när du rör dig i naturen.

  • Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler. Vid reservaten finns skyltar och information om vad som gäller just där.
  • I vissa naturreservat är allemansrätten begränsad. Kontrollera vad som gäller innan du ger dig ut.
  • Ta med en påse eller liknande där du kan samla ihop ditt skräp och matrester. Släng påsen i en soptunna eller ta med den hem.
  • Vill du elda i naturen? Elda på anvisade plater och tänk på brandrisken. Kolla upp om eldningsförbud gäller på hylte.se.
  • Har du med dig hunden ut? Håll gärna hunden i koppel, speciellt under vår och sommar när de vilda djuren får ungar. Mellan 1 mars och 20 augusti är det lag på att hundar ska hållas i koppel. Endast extremt väldresserade hundar får gå lösa under den här perioden.

Läs fler tips om hur du rör dig hänsynsfullt i naturen på Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.