Hylte kommun logotyp

Ansvariga myndigheter - så funkar det

Det är många myndighetskontakter som krävs och personer som fått uppehållstillstånd slussas ofta fram och tillbaka mellan olika myndigheter. En kartläggning, som gjordes av de involverade myndigheterna i Hylte, visade att det kunde handla om minst 17 besök innan en person är inne i etableringen och att nyanlända besöker Försäkringskassan minst fem gånger på två månader.

Hur går ett mottagande till?

 1. En person har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.
 2. Migrationsverket hänvisar vidare personen till Arbetsförmedlingen och kommunen.
 3. Hos Arbetsförmedlingen upprättas en etableringsplan som ska hjälpa den nyanlände att komma in på arbetsmarknaden.
 4. Kontakter tas med kommunen kring skola, barnomsorg, svenskundervisning och boende.
 5. Kontakt tas med Skatteverket och Försäkringskassan.

Migrationsverket

När flyktingar kommer till Sverige och söker asyl (skydd) gör de det hos Migrationsverket. Där utreds varje ansökan individuellt. Migrationsverket ansvarar för att en person som söker asyl har någonstans att bo och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en person fått tillstånd att stanna och flyttar till en kommun i Sverige betalar Migrationsverket ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

Arbetsförmedlingen

I Arbetsförmedlingens ansvar ingår att samordna etableringsinsatserna.

Efter att en person fått ett uppehållstillstånd har han eller hon ett etableringssamtal med en arbetsförmedlare där det bland annat sker en kartläggning av tidigare erfarenheter och kompetenser.

En etableringsplan tas fram tillsammans med den nyanlände och i samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer. Därefter anvisas den nyanlände till exempelvis SFI (svenska för invandrare), praktik och samhällsinformation.

Vuxna läser SFI i 2-3 terminer och studier kombineras med praktik eller annat enligt etableringsplanen. Arbetsförmedlingen tar även beslut om etableringsersättning som sedan betalas ut av Försäkringskassan. Syftet med etableringen är att alla nyanlända ska bli delaktiga i det svenska samhället.

Etableringsersättning kan betalas ut i högst två år.

Försäkringskassan

Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning Arbetsförmedlingen beslutar om. Försäkringskassan fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Socialtjänsten

Om du som nyanländ är i behov av ekonomisk hjälp har du rätt att ansöka om försörjningsstöd hos kommunens socialtjänst. Om du saknar tillräckligt med inkomster för att klara din dagliga livsföring kan du i vissa situationer vara berättigad till försörjningsstöd. Rätten till försörjningsstöd bygger på att alla andra möjligheter är uttömda.

Kommunen

Kommunen ansvarar för följande:

 • mottagande och bostadsförsörjning
 • praktisk hjälp i samband med bosättningen
 • undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
 • samhällsorientering
 • skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och unga
 • insatser inom det sociala området
 • övrig kommunal verksamhet och service som också kommer nyanlända till del

Efter överenskommelse med Migrationsverket har kommunen hand om mottagande av både asylsökande ensamkommande barn och barn som har fått uppehållstillstånd.

Kommunen får en schabloniserad ersättning från Migrationsverket för varje flykting som tas emot.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan