Hylte kommun logotyp

Avgifter inom vård och omsorg

I socialtjänstlagen regleras vilken som är den högsta avgiften en kommun får ta ut för service och omsorg. I Hylte kommun fattar kommunfullmäktige beslut om vilka avgifter som ska gälla. Alla avgifter, inklusive hyra på särskilt boende, debiteras i efterskott. Avgiften för kommunens service regleras genom statlig maxtaxa. Det innebär att du i omsorgsavgift alltid som mest betalar den maxtaxa som gäller för året.

Inkomstförfrågan

För att kunna få fram rätt avgift för den insats du är beviljad, behöver vi få in en inkomstförfrågan från dig. En gång om året skickar omsorgsförvaltningen ut en inkomstförfrågan till alla omsorgstagare. Vi ber dig att fylla i inkomstförfrågan och skicka tillbaka den inom föreskriven tid. Om omsorgsförvaltningen inte har fått in en ifylld inkomstförfrågan inom den tiden kommer du att bli debiterad den högsta avgiften. På inkomstförfrågan kan du också välja att acceptera högsta avgiften om du inte vill lämna uppgifter om din ekonomi. Obs! Tänk på att meddela om din inkomst eller boendekostnad ändras under året för omberäkning av din omsorgsavgift.

Kontaktcenter är behjälplig med att fylla i inkomstförfrågan. Du når kontaktcenter på telefon 0345-180 00.

Hur beräknas avgiften?

Din sammanlagda nettoinkomst är grunden för omsorgsavgiften. Som inkomst räknas pension eller lön, ränteinkomster på banken, utdelning på aktier och fonder, vissa skattefria ersättningar och bostadstillägg/bidrag.

Sammanboende gifta - Makar har försörjningsplikt gentemot varandra. Därför beräknas din inkomst som hälften av din och din make/makas gemensamma inkomster. Du betalar bara för den hjälp du själv är beviljad. Din del av kostnaden för den gemensamma bostaden beräknas genom att den totala boendekostnaden delas i två lika delar.

Sammanboende som inte är gifta - Om du är sammanboende, men inte gift, är det bara dina inkomster som ligger till grund för beräkningen av avgiften.

Barn och ungdomar - För barn och ungdomar som fortfarande går i grundskolan beräknas avgiften på föräldern/föräldrarnas inkomst, dock längst till och med 20 år.

Så här räknas din avgift ut

nettoinkomst/månad + bostadstillägg/bidrag/månad - förbehållsbelopp/månad
= avgiftsutrymme* i kronor/månad

*Avgiftsutrymmet är den summa du betalar som mest för omsorgen och/eller trygghetslarm varje månad.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är den summa pengar kommunen beräknar att du behöver varje månad för att betala för boende och normala levnadsomkostnader. Förbehållsbeloppet består av två delar:

 • Ett minimibelopp
 • Ett individuellt belopp

Minimibeloppet ska täcka normala levnadsomkostnader så som:

 • Kostnader för mat (råvaror)
 • Hushållsel
 • Resor
 • Möbler, husgeråd
 • Dagstidning, telefon
 • Hemförsäkring
 • Kläder, skor, fritid, hygienartiklar, förbrukningsvaror
 • Läkarvård, läkemedel och tandvårdskostnader upp till högkostnadsskyddet

Minimibeloppets storlek förändras med det lagstadgade prisbasbeloppet. Det är också fastställt att det finns ett minimibelopp för ensamstående och ett för gifta/sammanboende.

Om du har merkostnader, till exempel kostnader för god man eller specialkost, kan du ansöka om att kommunen i sin beräkning ska ta hänsyn till detta. De fördyrande omkostnaderna ska vara minst 200 kronor/månad och vara varaktiga, det vill säga du ska ha ökade omkostnader under minst sex månader under året. Uppgifterna ska styrkas med till exempel kvitto eller arvodesbeslut för god man.

Ordinärt boende

Särskilt boende

Individuellt belopp

Ensamstående
7062 kr/månad

Ensamstående
7062 kr/månad

Eventuellt tillägg till minimibeloppet

Makar eller sammanboende
5762 kr/månad

Makar eller sammanboende
5762 kr/månad

Eventuellt avdrag från minimibeloppet


Individuellt belopp


Avgiftshandläggaren kommer utföra stickprovskontroller på inlämnade inkomstuppgifter en gång om året. Kontrollen kommer utföras under oktober månad och där kommer avgiftshandläggaren begära in inkomstdeklarationen för dom omsorgstagare som blivit utvalda att ingå i årets stickprovskontroll.

Omsorgsavgifter 2024

 • Dagverksamhet (för människor med demenssjukdom): Avgift för dagvård är 84 kr/dag.
 • Matdistribution: Kostnaden för matdistribution är 72 kr/portion.
 • Digitalt trygghetslarm: För trygghetslarm är avgiften 370 kr/månad.
 • Avlastningsplats/korttidsplats: För avlastningsplats betalas 149 kr/dag för matkostnad samt en omsorgsavgift på max 86 kr/dag.
 • Matabonnemang särskilt boende: Avgift för matabonnemang på särskilt boende är 4462 kr/månad.

Övriga avgifter höjs enligt prisbasbeloppsförändringen.

Hyra för särskilt boende börjar debiteras från den dagen du tackat ja till erbjudandet om särskilt boende och skrivit under kontraktet för lägenheten. Omsorgsavgift och matabonnemang börjar däremot debiteras först från den dag då du själv flyttar in i lägenheten.

Matabonnemang vid enteral nutrition

För patienter på särskilt boende som får 100 procent av sitt energi- och näringsbehov tillgodosett med hjälp av enteral nutrition (näring via sond/näringsprodukter) görs avdrag på hela kostnaden för matabonnemanget.

För patienter som äter vanlig mat och som har behov av kompletterande energi och näring via enteral nutrition görs avdrag på matabonnemanget med lika stor del som sondnäringen/näringsprodukterna kostar upp till Region Hallands högkostnadsskydd på 1400 kronor per månad.

För att få avdraget behöver det finnas en förskrivning från läkare eller legitimerad personal. Kopia på fakturan ska skickas till socialsekreteraren för att kunna få tillgång till avdraget.

Avgiften avslutas

När en omsorgstagare i särskilt boende inte längre har ett behov av omsorg eller matabonnemang, exempelvis på grund av flytt eller till följd av ett dödsfall, avslutas avgiften för omsorg och mat samma dag. Hyra debiteras till och med utnyttjandedagen, det vill säga den dag som lägenheten är tömd och flyttstädningen är godkänd.

Insats

Kostnad

Omsorgsavgift

Maxtaxa 2575 kr/månad

Matabonnemang

4462 kr/månad

Hyra

Varierar beroende på bostadens storlek

Om du är beviljad korttidsvistelse, debiteras du en omsorgsavgift. En avgift för heldagskost, bestående av frukost, lunch, kvällsmål och mellanmål, debiteras också per dag. Anländer du till korttidsboendet före lunch debiteras den dagen som en heldag. Om du kommer till korttidsboende före lunch påbörjas debiteringen nästföljande dag. När du lämnar korttidsboendet debiteras du för heldag om du lämnar boendet efter lunch. Lämnar du boendet före lunch debiteras du inte den dagen.

Matabonnemang vid enteral nutrition

För patienter på särskilt boende som får 100 procent av sitt energi- och näringsbehov tillgodosett med hjälp av enteral nutrition (näring via sond/näringsprodukter) görs avdrag på hela kostnaden för matabonnemanget.

För patienter som äter vanlig mat och som har behov av kompletterande energi och näring via enteral nutrition görs avdrag på matabonnemanget med lika stor del som sondnäringen/ näringsprodukterna kostar upp till Region Hallandshögkostnadsskydd på 1400 kronor per månad.

För att få avdraget behöver det finnas en förskrivning från läkare eller legitimerad personal. Kopia på fakturan ska skickas till avgiftshandläggaren för att kunna få tillgång till avdraget.

Frånvaro från ditt boende

Om du som omsorgstagare i ordinärt boende inte har behov av hjälp, är bortrest eller exempelvis vårdas på sjukhus, får du avdrag på din omsorgsavgift. På särskilt boende och korttidsboende får du, vid frånvaro, avdrag på matabonnemanget. Om du planerar att åka bort ska du meddela detta minst ett dygn i förväg för att du ska få rätt till avdraget. Frånvaron måste vara minst ett dygn för att det ska bli avdrag.

Insats

Kostnad

Omsorgsavgift

Belopp beräknat på din inkomst, dock max 86 kr/dag

Matkostnad

149 kr/dag

Enligt lag är insatser inom LSS avgiftsbefriade. Vid bostad med särskild service och vid korttidsvistelse debiteras kostnad för enskilda måltider enligt Konsumentverket och prisbasbeloppsförändringen. Hyran debiteras enligt hyresnyttans avtal.

Om du får omsorg i hemmet betalar du en omsorgsavgift som baseras på beviljade schablontimmar. Det finns tre olika timnivåer.

Timnivå 1: 0-3 timmar/månad ger en avgift på 357 kr/månad

Timnivå 2: 4-15 timmar/månad ger en avgift på 1428 kr/månad

Timnivå 3: Över 16 timmar/månad ger en avgift på 2575 kr/månad

 

Insats

Kostnad

Digitalt trygghetslarm

370 kr/månad

1 portion mat

72 kr/portion

Dagverksamhet

84 kr/dag

Tips för att sänka dina kostnader

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som flyttar in på särskilt boende rekommenderas att ansöka om bostadstillägg för pensionärer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du har ett negativt avgiftsutrymme till följd av låga inkomster och höga boendekostnader rekommenderas du att ansöka om äldreförsörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan sker via pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring telefon 0771-77 67 76.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Läs mer om bostadstillägg här.

När du flyttar till särskilt boende bör du också göra en flyttanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till Skatteverket. Du blir då folkbokförd på din lägenhet i det särskilda boendet. Är du fortfarande folkbokförd på din gamla adress, beräknas bostadstillägget på den adressen och på hur många personer som finns i hushållet. Ditt bostadstillägg riskerar då att bli lägre.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan