Hylte kommun logotyp

Tillfällig vistelse i Hylte kommun

Planerar du att besöka Hylte kommun och har behov av hemtjänst eller hälso- och sjukvård kan du få hjälp med detta under din vistelse här.

Hur får jag hjälp?

  1. Du kontaktar din biståndshandläggare i kommunen där du bor.
  2. Din biståndshandläggare kontaktar därefter Hylte kommun för beställning av insatser.

Kontakta din biståndshandläggare i god tid före din resa eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera.

Senast två veckor innan din ankomst ska beställningen om vilken hjälp du behöver under din vistelse ha inkommit till socialsekreteraren i Hylte kommun. Du får hjälp under den tid, kortare eller längre, som du vistas i Hylte kommun efter beslut från din bosättningskommun.

Ansökan

Beställningen av tillfällig vistelse görs av biståndshandläggare i bosättningskommunen och skall göras enligt nedan blankett.

Viktigt att tänka på vid beställning!

  • Blanketten ska inkomma till Hylte kommun senast två veckor före ankomstdatum.
  • Det är viktigt att specifikation av insatserna medföljer som underlag för att insatserna ska kunna verkställas.
  • OBS! Vid ej komplett ifyllt beställningsunderlag eller där bilagor saknas kan inte beställningen verkställas, underlaget kommer återsändas till bosättningskommunen för komplettering.
  • Önskvärt att aktuell genomförandeplan bifogas i beställningen.
  • Vid beställning där hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömts som egenvård ska egenvårdsintyg bifogas i beställningen.

Beställning

Komplett ifylld beställning ska skickas till Omsorgsförvaltningen, Myndighets- och kvalitetsenheten senast två veckor innan omsorgstagaren ska vistas i Hylte kommun.

Beställningen skickas per post till: Hylte kommun, Omsorgsförvaltningen, Myndighets - och kvalitetsenheten, Storgatan 8B, 314 80 Hyltebruk

Ansök om hälso- och sjukvårdsinsatser

Ansökan om hemsjukvård/rehabilitering ska alltid föregås av en skriftlig vårdbegäran från bosättningskommunen. Ansök via nedan blankett.

Vårdbegäran ska innehålla uppgifter om: aktuell situation, bakgrund, aktuellt tillstånd samt rekommendation om åtgärd enligt SBAR. Vårdbegäran ska faxas till sjukskötersketeamet/kommunrehab i Hylte kommun, fax nummer: 0345-182 74.

Vid akuta behov är det vistelsekommunens ansvar att utreda behoven och besluta, verkställa och bekosta insatser till en begränsad tid av tre dagar.

Varje kommun är ansvarig för kostnaden för sina kommuninvånares hemsjukvård, oavsett var de vistas. Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser/rehabilitering i hemmet ska en likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Hylte kommuns invånare. Hembesök ska erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till öppenvårdsmottagningen på vårdcentral eller sjukhus.

Ansökan om hälso- och sjukvårdsinsats/rehabilitering som kan delegeras till hemtjänstpersonal beviljas tillsammans med andra hemtjänstinsatser om sådana finns. Om inga hemtjänstinsatser finns, ska bosättningskommunens hälso- och sjukvårdsenhet skriva/skicka ett HSL-uppdrag direkt till verkställigheten i Hylte kommun. Bosättningskommunen ansvarar för att med uppdraget även skicka med signeringslistor för aktuell period.

Vid beslut om vak vid till exempel livets slut faktureras bosättningskommunen.

Hjälpmedel

Inkontinenshjälpmedel förskrivs av sjuksköterska i bosättningskommunen. Leveransadress till vistelsekommunen.

Vistelsegästen rekommenderas att ta med sig sina egna hjälpmedel från bosättningskommunen. Om detta inte är möjligt finns möjlighet för ett tillfälligt lån.

För att få ett tillfälligt lån behövs en förskrivning och ett debiteringsunderlag från din hemkommun eller hemregion. Vänd dig till din förskrivare i din hemkommun eller region om du är i behov av ett tillfälligt lån. Debitering sker enligt ordinarie prislista i Halland. Får du inte kostnaden täckt via din hemkommun eller din hemregion får du själv stå för kostnaden för lånet.

Ansvar

Låntagaren ansvarar för att hjälpmedlet hämtas och återlämnas rengjorda till Hjälpmedelscentrum i Halmstad. I annat fall tillkommer en transportkostnad

Obs! Du måste ha en folkbokföringsadress i Sverige!

Fakturering

Omsorg i hemmet

Hylte kommun fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen. Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av Hylte kommun används Hylte kommuns ersättningsmodell. Det är bosättningskommunen som debiterar omsorgstagaren.

Hälso- och sjukvård

Hylte kommun debiterar bosättningskommunen för utförda insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen med en timtaxa på 600kr. Minsta debiterade avgift är för 30 minuter.

Omsorgsförvaltningen kommer att fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut, vid längre vistelser görs fakturering var annan månad.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan