Hylte kommun logotyp

Omställningen av Höstro från särskilt boende till trygghetsboende

Omsorgsnämnden har idag den 18 april 2024 beslutat gällande planen för Höstros omställning från särskilt boende till trygghetsboende.

En boendeutredning som genomfördes i Hylte kommun under 2022 visar att äldre i större utsträckning vill bo kvar längre i det egna hemmet. Boendeutredningen visade också på att det finns ett intresse för trygghetsboende. Ett resultat som stämmer överens med reformen God och nära vård där det inom omsorgsförvaltningen kommer att behöva ske en förflyttning av resurser till hälso- och sjukvårdsinstarser i hemmet för att möta framtidens behov av vård och omsorg.

Omsorgsnämnden har nu gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges gällande omställning av Höstro på så sätt att Höstro som särskilt boende avvecklas i enlighet med beskriven process.

Vidare har omsorgsnämnden beslutat att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att kartlägga följande områden:

  • Förslag på driftsform och ansvarsfördelning samt driftkostnader inom respektive ansvar
  • Undersöka intresse av ej biståndsbedömt trygghetsboende. Undersökningen ska innehålla:
    • Behovet av antal lägenheter, faktiskt intresse
    • Boendets utformning
  • Slutsatser gällande investeringsbehov kopplat till omställning från särskilt boende till trygghetsboende
  • Slutsatser gällande upplägg om stöd och service i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Arbetet ska ske i samverkan med kommunledningsförvaltningen och kommunens fastighetsförvaltning.

Beslut i kommunfullmäktige

I kommunfullmäktige den 14 november 2023 togs beslut om budget för 2024. Kommunfullmäktige gav omsorgsnämnden i uppdrag att ställa om Höstro till trygghetsboende samt konkretisera såväl en övergång från särskilt boende till trygghetsboende samt innehåll på Höstro.

Processen med att stänga ner Höstro som särskilt boende är påbörjad och boende, personal och anhöriga har fått information. Mer information kommer att delges berörda allt eftersom processen fortskrider.

- Vårt ansvar som kommun är att prioritera välfärdsinsatser, personal och ekonomiska resurser för att möta framtidens utmaningar där äldre i större utsträckning ska ges en god och nära vård. Nu tar vi nästa steg gällande Höstro som trygghetsboende, säger omsorgschef Jörgen Lövgren.

Boendeutredning

Under 2022 genomfördes en boendeutredning där boende i Hylte kommun som är 65 år eller äldre bjöds in att delta i samtal om hur de vill bo i framtiden. Utredningen genomfördes av företaget Ensolution i samarbete med omsorgsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Undersökningens tillvägagångssätt var genom fysiska träffar och insamlande av anonyma enkätsvar. Resultatet av boendeutredningen presenterades senare för omsorgsnämnden samt pensionärsföreningar och råd.

God och nära vård

Från kunskapsguiden.se: Omställningen till en god och nära vård syftar till att patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i hälso- och sjukvården och att vården ska vara lättillgänglig och ges med god kontinuitet. För att lyckas med detta behöver hälso- och sjukvården i högre grad organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Läs mer om God och nära vård (kunskapsguiden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: