Hylte kommun logotyp

Ekonomi och resultat

Resultat och ekonomisk plan är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för Hylte kommun och går ut på att styra utvecklingen i kommunen. I planen framgår hur mycket pengar kommunen räknar med att få in under kommande kalenderår (budgetår) och vad pengarna ska användas till.

Resultat och ekonomisk plan

Resultat och ekonomisk plan är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för Hylte kommun och går ut på att styra utvecklingen i kommunen. I planen framgår hur mycket pengar kommunen räknar med att få in under kommande kalenderår (budgetår) och vad pengarna ska användas till.

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller en redogörelse över kommunens övergripande mål, en ekonomisk analys och redovisning som bland annat visar hur skattepengarna använts. I årsredovisningen ingår dessutom en redogörelse över kommunens medarbetare samt en miljöredovisning. Äldre årsredovisningar hittar du längst ner på sidan.

Delårsbokslut

Hylte kommun upprättar en gång om året ett delårsbokslut som baseras på utfallet per den 31 juli. Bokslutet innehåller i likhet med årsredovisningen en redogörelse över kommunens övergripande mål, både verksamhetsmässiga och ekonomiska. Dessutom innehåller den en prognos för helåret. Äldre delårsbokslut hittar du längst ner på sidan.

Uppföljning

Grunduppdraget följs upp och utvärderas årligen i varje verksamhet för att se över vilka mål som nåtts och vilka som vi fortfarande strävar efter att nå.

Utöver kommunens grunduppdrag sker parallellt andra uppdrag, program och planer som politiken vill styra mot. Detta kallas för målstyrning. Uppföljning av målstyrningen visar hur väl kommunen lyckas nå politikens ambitioner.

Så används pengarna

Kommunens ekonomi är en fråga som berör alla som bor i kommunen. Verksamheterna finansieras till största delen av kommunalskatt men också av statsbidrag och avgifter. Större delen av pengarna går till skola, vård och omsorg eftersom dom verksamheterna utgör kommunens grunduppdrag. Pengarna går också till andra områden, till exempel underhåll av gator och vägar samt räddningstjänst.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan