Hylte kommun logotyp

Kommun och politik

Vanliga frågor och svar inom kommun och politik.

Medborgarbudget

Alla typer av förslag inom ramen för kriterierna kan lämnas in. Följande kriterier är extra viktga:

 • Göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, förbättring av något befintligt eller nyinvestering
 • Stärka gemenskap och delaktighet
 • Skapa trygghet och social inkludering
 • Stärka folkhälsan

Du som bor eller känner att du har stark anknytning till den geografiska platsen, oavsett ålder, kan lämna in ett förslag. Till förslaget behöver du lämna namn och telefonnummer eller e-post. Personuppgifterna sparas för intern hantering för att vid behov kunna kommunicera med frågeställaren.

Förslag kan lämnad in digital via forumlär eller skickas in via brev.

Varje förslag får max kosta 500 000 kronor. I omröstningen visar invånarna vilka förslag som de vill ska genomföras. Hur många förslag som genomförs beror på vad som inryms i den totala budgeten.

Långsiktigt måste också förslaget kunna skötas av Hylte kommun eller, efter överenskommelse, en lokal förening/kraft. Detta måste kommunen fastställa innan omröstning.

Här är några grovt uppskattade kostnader som kan vägleda:

 • Grillplats eller bänk och bänkbord ca 50 000 kr
 • Vindskydd ca 300 000 kr
 • Utegym ca 500 000 kr
 • Boulebana ca 500 000 kr

För de förslag som lämnas in och saknar beräkning av kostnader kommer Hylte kommun att ta fram en beräkning i dialog med förslagsställaren.

Det finns ingen övre gräns på antal förslag som kan lämnas in.

När tidsfristen för inlämning av förslag har gått ut kommer kommunen att utvärdera alla förslag som lämnats in. Förslag som överrensstämmer med varandra kan läggas ihop till ett förslag. När alla förslag är utvärderade kommer dessa att komma ut till invånare i de utvalda områdena för omröstning.

Omröstningen sker via Hylteappen. Alla som får rösta kommer att få hem ett röstkort med ett nummer som alla i hushållet fyller i när de röstar på det förslag de anser bäst. Var person i hushållet får rösta en gång var, och alla använder samma röstnummer. Röstningen sker anonymt och det röstnummer du anger är inte spårbart till dig som person.

För personer med stark anknytning till den geografiska platsen men som inte har ett röstkort skriver du detta i omröstningen där du väljer vilket förslag du tycker ska genomföras.

Allmänna handlingar och sekretess

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium.

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det i vanliga fall ta maximalt två dagar.

Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns också möjlighet att få kopior.

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Översvämning och höga flöden

Stora nederbördsmängder i form av regn och snö som smälter, i kombination med fulla sjöar och mättade marker, leder till höga flöden och högt vattenstånd i sjöar, hav och vattendrag.

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Bor du nära ett vattendrag är det därför bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. I punktlistan har vi sammanställt ett antal tips som kan vara till hjälp.

 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
 • Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Enklast är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera i förväg på vad den bästa placeringen är för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Se till att din mobiltelefon är laddad.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.

Fler tips om hur du kan skydda ditt hus och din egendom:

Så förbereder du dig för och agerar vid översvämning, läs mer på Krisinformation.seLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Skydda ditt hus mot översvämning, läs mer på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

Håll avstånd! - Räddningstjänsterna runt om i Halland berättar att det vid höga flöden är många som är ute och tittar på de höga vattennivåerna i sjöar, hav och vattendrag. Kom ihåg att hålla ett säkert avstånd till vattenlinjen! Det kan vara mäktigt och vackert men också väldigt farligt. Eftersom markerna är mättad av regn och vattnet även kan ha underminerat strandkanterna kan det finnas risk för ras om man går för nära och det är väldigt starka strömmar i vattnet.

Flytta lösa föremål! - Vid höga vattennivåer uppmanar Hylte kommun alla som har ensilagebalar att se över deras placering. Ensilagebalarna bör inte stå i närheten av vatten, eller i områden som riskerar att bli översvämmade. De kan då flyta med i strömmarna och fastna i dammarna och orsaka högre vattennivåer och fler översvämningar.

Även flytbryggor med förtöjda båtar bör ses över. Byggorna kan lossna av det höga vattenståndet och flyta iväg. Likaså rishögar som blivit kvar efter röjning kan åka med och täppa till.

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som vi godkänner. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet, och som därmed är dyrare för kommunen att anlägga. Avgiften bidrar också att täcka kostnaden för omhändertagande av vatten -och spill och dagvatten. Utomhusytan är det viktigaste/största sett från användarsynpunkt.

Räddningstjänsten i Hylte kommun har ett beredskapslager av sandsäckar som används vid insatser av översvämningsdrabbade områden. När räddningstjänsten bygger barriärer mot översvämningar används ofta sandsäckar i kombination med byggplats och lastpallar eller annan form av stöd/skiva.

Sandsäckar kan också tillhandahållas i krissituationer av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dock används dessa i första hand till samhällsviktig verksamhet. Brukar din fastighet drabbas av översvämning är det klokt att i förväg köpa material att använda som barriär mot vattnet.

I ett krisläge är räddningstjänstens prioriteringsordning tydlig. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska de i första hand prioritera liv och hälsa, därefter egendom och miljö. Gällande de sista två punkterna är det värdet av egendom och miljö som avgör turordning. Är det en kris som berör många är det viktigt att det finns en beredskap hos den enskilde.

Vid årstider med höga flöden arbetar kommunen förebyggande med att:

 • Se över galler till kulvertar i kommunens olika orter så att inte skräp och grus täpper till flöden från bäckar och mindre vattendrag.
 • Kontrollera vattennivåerna på kända utsatta områden.
 • Följa SMHI:s prognoser kring väderutveckling och vattenflöden.
 • Informera allmänhet via Hylte kommuns kanaler, hylte.se och Facebook.
 • Samverka med övriga aktörer i länet kring information om lägesbilden i Halland, materialbehov med mera.

 • Via hylte.se och Hylte kommuns Facebook. Senaste nytt läggs kontinuerligt ut på hylte.se och Facebook. Tidigare nyheter som har publicerats på hylte.se hittar du i nyhetsarkivet
 • Följ väderläget hos SMHI Länk till annan webbplats.
 • Följ tappningsmängden vid kraftstationer via karta hos SMHI Länk till annan webbplats.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna och lyssna på Sveriges Radio P4.

Nej, inte i dagsläget. Ligger din fastighet i vattennära läge är det klokt att välja ut ett riktmärke i naturen för att se om vattennivån höjs eller sänks. Följ SMHI:s rapportering.

Varningarna för höga flöden i vattendrag kan utfärdas på gul, orange eller röd nivå beroende på hur högt flödet väntas bli. Som tröskelvärden för att utfärda varningar används återkomsttider, som beskriver hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är och hur stor påverkan den kan ge på vägar, tågtrafik, permanenta bostäder med mera. Läs mer på SMHI:s webbplats via länken nedan.

SMHI -vädervarning Länk till annan webbplats.

HIttar du inte din fråga?

Ställ den direkt till oss via kommunen@hylte.se

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan