Hylte kommun logotyp

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Dessa organisationer kallas för rådgivande organ och deras arbetsuppgift är att samråda och väcka frågor av allmän betydelse inom just det område de bevakar. De rådgivande organen behandlar sedan dessa frågor och analyserar utvecklingen.

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet uppgift är att bevaka, samråda och väcka frågor av allmän betydelse för individer med funktionsnedsättning i kommunen. Frågor som behandlas av rådet är frågor som rör hela den kommunala verksamheten. Frågor och ärenden som rör enskilda personer behandlas inte av rådet utan av ansvarig kommunal nämnd. Rådet är en referens- och remissgrupp och administreras av samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanträden

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Representanter i rådet

Rådet består av politiker från kultur och folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och Hyltebostäder, samt representanter från funktionshinderorganisationer i kommunen.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett referensorgan i frågor av allmän betydelse och av övergripande karaktär för pensionärer. Det är, bland annat, rådets uppgift att hålla sig underrättad om kommunal planering som är av betydelse för pensionärer samt att ha kännedom om befintliga verksamheter och insatser av betydelse för pensionärer.

Sammanträden

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Representanter i rådet

Kommunala pensionärsrådet består av representanter från kultur- och folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden, Bostadsstiftelsen Hyltebostäder samt representanter och ersättare från kommunens olika lokala pensionärsorganisationer*.

*PRO Hyltebruk, PRO Torup, PRO Rydöbruk, SPF Seniorerna Drängsered, SPF Seniorerna Unnaryd/Jälluntofta, SPF Seniorerna Långaryd/Landeryd

Folkhälso- och trygghetsrådet

Rådet behandlar frågor av allmän betydelse och övergripande karaktär avseende folkhälsa samt trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Rådet ska följa och analysera utveckling inom folkhälso- och trygghetsområdet hos kommunens invånare. Samordna, stödja och utveckla de tvärsektionella folkhälsoarbetet och fungera som en paraplyorganisation för det lokala brottsförebyggande arbetet är också något rådet gör.

Sammanträden

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Representanter i rådet

Rådet består av representanter från kultur- och folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden, bostadsstiftelsen Hyltebostäder, representanter med ersättare från föreningar som representerar kommunens olika samhällen, polisen, Region Halland, näringslivet och kommunens trygghetssamordnare.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan