Hylte kommun logotyp

Hur fungerar en kommun?

Det kommunala självstyret ger Hylte kommun stor frihet att bestämma över sin verksamhet. Men varje styrelse och nämnd ska behandla ett ärende enligt vissa regler. Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och vad som ska prioriteras och genomföras. De kommunanställda ansvarar för genomförandet i form av planering och arbetsledning, men också för att ta fram underlag för politiska beslut samt uppföljning av verksamheterna.

Så här ser vägen till beslut ut

1. Ärendet kommer in

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom kommunen.

2. Registrering

Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer samt stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, och för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in.

3. Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänstemän inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet (tjänsteskrivelse).

4. Sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet.

5. Beslut, protokoll

Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.

6. Expediering, arkivering

Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som genomför beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Bild: Organisationsschema över Hylte kommun.

Vad behöver en kommun erbjuda?

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad grundskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan