Hylte kommun logotyp

Internationellt arbete

Det internationella arbetet är ett av flera verktyg för att utveckla kommunens verksamheter. Internationellt arbete sker i form av besök, projekt med internationell finansiering eller med internationella samarbetspartners.

Mål med det internationella arbetet

 • Hylte kommuns internationella arbete ska bedrivas strategiskt och följa kommunens övergripande utvecklingsarbete. Det internationella arbetet ska vara en integrerad del i samtliga av kommunens verksamhetsområden.
 • Internationella projekt ska skapa mervärde för Hylte kommuns invånare, föreningar, näringsliv och den kommunala verksamheten.
 • Hylte kommuns internationella samarbeten ska verka för att öka förståelsen och integrationen mellan människor från olika kulturer.

I dagens samhälle påverkas den enskilda kommunen lika mycket av internationella organisationer och händelser som av lokala och nationella aktörer. För att Hylte kommun ska kunna uppnå sin vision om att vara en kommun med ”framtidstro, delaktighet, stolthet, skönhet, aktivitet och trygghet” ska kommunen intensifiera sina internationella åtaganden. Det internationella arbetet syftar till att öka kunskapsnivån och servicen i kommunen, ge möjlighet för etablering av nya företag samt ge näringslivet kontakter som ökar marknadskraften och framtidstron för kommunen.

Hur jobbar vi internationellt?

Sveriges medlemskap i EU innebär att samarbete inom unionen eller samarbete med finansiering av EU är prioriterat. Det innebär framför allt följande delar:

 • Samverkan med samarbetsorganisationer
 • Omvärldsbevakning
 • Internationella samarbetsprojekt
 • Internationella besök
 • Kommunikation och information

Dina rättigheter som EU-medborgare

Europa Direkt Halland är hallänningarnas medborgarkontor när det gäller EU-frågor. Har du en fråga om EU, eller vill ha mer information om EU:s politik eller vilka rättigheter du har som EU-medborgare, då kan du vända dig till Europa Direkt Halland. Frågor som ställs brukar vanligtvis vara följande:

 • Vad gäller när jag reser inom EU?
 • Vad gäller när jag handlar varor i ett annat EU-land?
 • Hur kan jag få stöd för att genomföra ett EU-projekt?

Europa Direkt Halland har sitt kontor på Halmstads stadsbibliotek men arbetar i hela Hallands län. Ibland arrangeras föreläsningar, seminarier och evenemang kring aktuella EU-frågor. Halmstads kommun driver Europa Direkt Halland i samarbete med Europeiska kommissionen och med stöd av Region Halland.

Läs mer om Europa Direkt Halland här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök EU-bidrag, fonder och program

För att stödja den politik som EU beslutar om och framför allt för att finna nya lösningar på de gemensamma problemen, har EU inrättat en rad fonder och program. Dessa fonder och program skiljs åt i två delar: strukturfonder respektive sektorsprogram.

Europeiska kommissionen informerar om inom vilka områden man kan söka EU-bidrag och om vilka fonder och program som finns. Se länk längst ner på sidan.

EU delar upp de pengar som finns avsatta på olika regioner inom unionen. Hylte tillhör med övriga Hallands län och Västra Götalands län en region som benämns Västsverige. Genom uppdelningen får varje region en viss pott pengar att använda under perioden. Vad dessa pengar ska gå till bestäms av EU i samverkan med landets regering och regionen i fråga.

Europeiska regionala utvecklingsfonden
I Hallands län går pengarna till att stödja utvecklingen av entreprenörskap, innovationer och samverkansmiljöer inom näringslivet.

Europeiska socialfonden
De insatser inom Västsverige som finansieras via Europeiska socialfonden går till kompetensutveckling och ökat arbetskraftsutbud.

Interregionala program
Strukturfonderna finansierar också så kallade interregionala program. Exempel på sådana program är Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerak eller Interreg IVC Östersjön. Dessa program är geografiskt avgränsade till en region som sträcker sig över flera länder. Inom denna region kan exempelvis kommuner samarbeta för att gemensamt lösa vissa problem som är upptagna inom programmets mål.

EU:s sektorsprogram är inrättade för att stödja utvecklingen inom en viss sektor. En sektor kan exempelvis vara miljö, forskning, utbildning, jämställdhet eller infrastruktur. Till skillnad mot strukturfonderna är pengarna i sektorsprogrammen inte fördelade på vissa geografiska områden som regioner, utan det finns en pott pengar för hela EU.

Pengarna fördelas i stället genom att EU lanserar utlysningar (på engelska "calls") inom en viss fråga och i linje med den politik man beslutat om inom EU. I dessa utlysningar får kommuner, regioner, företag, universitet eller andra aktörer skicka in projektansökningar till EU, som sen väljer ut de bästa ansökningarna. Inom sektorsprogrammen tävlar man alltså på lika villkor inom hela EU och hur mycket pengar som går till "svenska" aktörer bestäms i konkurrens med andra länders aktörer.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan