Hylte kommun logotyp

Trafiksäkerhet

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Sommartid kan exempelvis blomlådor på bostads- och villagator vara ett bra sätt att ge signaler till bilister att sänka hastigheten.

Häckar och buskage

Det finns en del regler gällande trafiksäkerhet som du bör ta hänsyn till när du planterar träd och buskar på din tomt och nära väg. Du som fastighetsägare har ett ansvar att hålla ner höjden på växtlighet, både i hörn, vid korsningar och vid din utfart.

Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.

Underlätta för fordon att komma fram
För att kommunens entreprenörer ska komma fram på gator och gångbanor och exempelvis hålla dem rena från snö måste du se till att dina buskar och träd inte sträcker sig ut över gata eller gångbana.

Placering av nya växter
För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer. Läs mer i foldern "Siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator Pdf, 260.1 kB, öppnas i nytt fönster.".

Du som har tomt intill gata
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri bredd och höjd för trafikanterna.

Farthinder

Fasta hinder som gupp eller liknande byggs i första hand på huvudgator eller på sträckor med höga hastigheter och ofta i anslutning till passager eller korsningar.

Fartdämpande blomlådor

Hylte kommun ger dig som bor i kommunen en möjlighet att påverka trafiksäkerheten i ditt område med blomlådor. Du kan ansöka om tillstånd för fartdämpande blomlådor och för att en ansökan ska godkännas ska gatan ha rätt förutsättningar gällande blomlådornas placering, samt medhåll från berörda på gatan.

En ansvarig kontaktperson, som bor på gatan, utses i ansökan. Denne ska vara anträffbar under den period då blomlådorna är på plats och ska också se till att informera grannar om blomlådorna, samt vara beredd att ta kontakt med kommunen om något problem eller klagomål uppstår.

 • Gator som kan ha blomlådor är lokalgator, exempelvis bostadsgator med fastighetsutfarter.
 • Gator som trafikeras av bussar i linjetrafik kan inte få blomlådor utplacerade.
 • Placering och avstånd mellan lådorna bestäms tillsammans med kommunen. Detta för att sopbilar och andra servicefordon ska kunna komma fram.
 • Det krävs minst 50 meter fri sikt på var sida om blomlådorna.
 • Avståndet till gatukorsning ska vara minst 20 meter.
 • Blomlådor får endast vara utplacerade perioden 1 april – 31 oktober. Det är utsedd kontaktpersons ansvar att se till att blomlådorna tas bort inför vintern.
 • Kör en bilist på en blomlåda och bilen blir skadad ligger oaktsamheten på bilföraren.
 • Kommunen sätter ut en gatuskylt som informerar om att gatan har farthinder.
 • Var medveten om att blomlådors placering kan komma påverka infarten till bostad.
 • Kommunen kommer ut och hjälper till vid utsättandet av blomlådorna på gatan. Det är också då blomlådorna inspekteras så att de följer riktlinjerna.
 • De boende bekostar själva och låter tillverka blomlådorna.
 • De boende bekostar själva lämpliga växer som inte skymmer sikten.

Blomlådorna ska anpassas efter respektive gatas förutsättningar, men alltid ha:

 • Minst 75mm höga ben
 • Maximal totalhöjd 500mm
 • Reflexer på lådans fyra sidor (godkända reflexer tillhandahålls av kommunen)
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan