Hylte kommun logotyp

Begäran om planbesked

Du som planerar att genomföra något som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ska lämna in en begäran om planbesked till kommunen. Begäran behandlas av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen tar beslut om planbegäran skall beviljas eller avslås.

Ansök om planbesked här

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:

  • Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden.
  • En karta eller situationsplan som visar planområdet och dess omfattning.

Skicka ifylld blankett till samhallsbyggnadsforvaltningen@hylte.se eller via post:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Efter din ansökan

Vi granskar din ansökan och meddelar dig om du behöver komplettera den med ytterligare material så snart vi kan. Du har rätt att inom 4 månader från att en komplett begäran kommit in få beslut om din ansökan. Det är kommunstyrelsen som beslutar om kommunen avser att inleda ett planarbete eller inte.

Vad innebär ett planbesked?

Av planbeskedet framgår om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Om ett planarbete avses inledas så anges den tidpunkt då arbetet, enligt kommunens bedömning, kommer ha lett fram till ett slutgiltigt beslut för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om avsikten inte är att inleda ett planläggningsarbete så anger kommunen skälen för det i planbeskedet. Ett planbesked är inte bindande och kan inte överklagas.

Innan planarbetet påbörjas kommer ett plankostandsavtal skrivas med dig som exploatör som reglerar vem som betalar för framtagandet av detaljplanen.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan