Hylte kommun logotyp

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt svensk lag ska ägare eller nyttjanderättshavare av anläggningar vidta åtgärder för att förebygga brand, för att hindra brand och för att begränsa skador till följd av brand. Hela ansvaret ligger på ägaren/nyttjanderättshavare, vilket innebär att annan myndighet som exempelvis räddningstjänsten inte kan hållas ansvariga om brandskydd i anläggningar inte fungerar.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att ägare eller nyttjanderättshavare av en anläggning aktivt arbetar med sitt brandskydd genom en fungerande internkontroll. Lagen gäller alla verksamheter där de största kraven ställs på anläggningar som omfattas av tillsyn från räddningstjänsten. Exempel på sådana tillsynsobjekt är skolor, daghem, vårdinrättningar, industrier, hotell, restauranger, affärer eller varuhus, kyrkor, sporthallar, samlingslokaler och kulturella byggnader.

Ägare, nyttjanderättshavare och all personal ska förstå vikten av ett brandskydd, hur det förebyggande brandskyddet fungerar och att alla ska kunna åtgärda fel och brister som upptäcks. Nedanstående punkter är lämpliga att ha med i brandskyddsarbetet:

 • Skriftlig dokumentation av brandskyddet och det systematiska brandskyddsarbetet
 • Namngiven brandskyddsansvarig
 • Utbildning och övning av personal
 • Regelbunden kontroll och uppföljning av brandskyddet.

Dokumentation av ditt brandskydd

En dokumentation innebär att man samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett digitalt dokument. I denna kan det exempelvis ingå:

 • Beskrivning av brandskyddet, exempelvis tekniska brandskyddsåtgärder
 • Beskrivning av verksamheten och dess risker
 • Plan för utbildning och övning
 • Brandskyddsregler och aktuella tillstånd, exempelvis brandfarlig vara
 • Ansvarsfördelning och brandskyddsorganisation
 • Checklista för brandskyddskontroller
 • Genomförda kontroller av brandskyddet
 • Rutiner för information, uppföljning och revision av dokumentationen

Vem gör vad?

Ägare eller Nyttjanderättshavare

 • Verksamhetsansvariga ska i möjligaste mån själva arbeta med att upprätta dokumentationen, men större verksamheter kan behöva hjälp av en brandkonsult
 • Ansvarar för att personalen får den utbildning de behöver
 • Utför internkontroll av sitt brandskydd
 • Redovisar sitt brandskyddsarbete för räddningstjänsten vid tillsyn

Räddningstjänsten

 • Informerar om Statens räddningsverks allmänna råd
 • Rådger kring brandskyddsdokumentationer. Räddningstjänsten upprättar dock inga dokument
 • Erbjuder olika former av brandskyddsutbildningar
 • Erbjuder utbildningar kring de allmänna råden och dokumentation av brandskydd

Hjälpmaterial

Beroende på riskerna i anläggningen ställs olika krav på dokumentationens omfattning. Nivåerna och kraven som ställs ska ses som riktlinjer, avvikelser kan förekomma i enskilda fall. Som hjälp i arbetet med att dokumentera brandskyddsarbetet finns det en checklista och mallar att använda. Ladda gärna ner fiktiva exempel på hur ett systematiskt brandskyddsarbete kan se ut för olika typer av verksamheter och ändra så de passar just din verksamhet.

Kontakt

Räddningstjänsten Hyltebruk

Verkstadsgatan 1
314 34 Hyltebruk

Dagtid: 0345-180 00

Övrig tid: 0733-71 83 90

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan