Hylte kommun logotyp

Eldning och brandrisk

På denna sida kan du ha koll på dagens brandriskvärde och när det är olämpligt eller förbjudet att elda. Du får även råd och anvisningar vid eldning och information om vad som inte är okej att elda.

Eldningsförbud och brandriskvärde

Räddningschefen kan besluta om eldningsförbud när särskilda skäl föreligger. Beslutet stödjer sig på 2 kap 7§ i förordningen om skydd mot olyckor. OBS! Eldningsförbud kan råda oavsett vad dagens brandriskvärde visar.

Appen Brandrisk ute

Brandrisk Ute är en app från MSB som riktar sig till privatpersoner. Under främst vår och sommar hjälper appen dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud där du befinner dig.

Dagens brandriskvärde

Brandriskbedömningen görs varje morgon klockan 08.00 under sommaren och gäller ett dygn om inget annat anges. Du kan även ringa räddningstjänstens insatsledare på telefon 0733-71 83 90 för att få reda på om det är lämpligt att elda eller inte.

Brandriskvärde 1-3:

Eldning sker under eget ansvar.

Brandriskvärde 4:

Olämpligt att elda.

Brandriskvärde 5-5E:

Mycket olämpligt att elda.

Eldningsförbud:

Förbjudet att elda.

Brandrisken är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00. Efter en längre torrperiod kan brandrisken fortfarande lokalt vara stor även om närliggande områden har fått regnskurar. Det kan lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Brandrisken påverkas starkt av vädret, vilket ofta gör att brandrisken snabbt ändras om vädret ändrar sig.

Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (till exempel eldningsförbud).

Råd och anvisningar vid eldning

Det är du som eldar eller grillar som ansvarar för elden och dess konsekvenser.

  • Eldning sker alltid under eget ansvar.
  • Elda aldrig i närheten av byggnader eller skog.
  • Det är inte tillåtet att elda i mörker eller stark vind.
  • Lämna aldrig elden utan uppsikt innan den är helt släckt.
  • Eldning måste ske så att ingen störs av röken.
  • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än två gånger två meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
  • Släckredskap måste finnas till hands (exempelvis vattenslang eller strilkannor med vatten).
  • Larmmöjligheter ska finnas på platsen eller i dess omedelbara närhet. Larmnummer: 112.
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
  • Ingen anmälningsplikt råder.

Ny EU-bestämmelse gällande eldning av trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 ingår trädgårdsavfall till begreppet bioavfall, där även livsmedels- och köksavfall finns med. Bestämmelsen kommer från EU:s avfallsdirektiv och går ut på att materialåtervinning alltid ska prioriteras. Därför menar Naturvårdsverket att det numera är förbjudet att elda trädgårdsavfall.

Många kommuner i Sverige har valt att anpassa sig efter Naturvårdsverkets tolkning av de nya bestämmelserna, men det finns också de kommuner som har valt att göra en annan tolkning. Dessa kommuner menar på att det finns lov att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera som till exempel ris, kvistar och grenar.

Hylte kommun har ännu inte tagit ställning till hur de nya bestämmelserna ska tolkas.

Lokala föreskrifter uppdateras

De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö inom Hylte kommun håller på att uppdateras. Den tolkning som kommunen kommer fram till gällande eldning av trädgårdsavfall, kommer att finnas med i de uppdaterade lokala föreskrifterna.

Ni som har planerat för majbrasa i år behöver inte komma in med någon anmälan eller lämna information till kommunen om detta. Däremot så kan ert evenemang kräva tillstånd av polisen, ni behöver då ta den kontakten för att kontrollera om ni berörs.

Kontakt

Räddningstjänsten Hyltebruk

Verkstadsgatan 1
314 34 Hyltebruk

Dagtid: 0345-180 00

Övrig tid: 0733-71 83 90

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan