Hylte kommun logotyp

Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs det tillstånd för att få hantera brandfarliga varor i större mängd. Hur vet du om en vara är brandfarlig? Exempel på brandfarlig vara är brandfarliga gaser, bensin och spolarvätska, organiska peroxider och ammoniumnitrat.

Vad är en brandfarlig vara?

  • Brandfarlig gas: exempelvis gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler
  • Vätskor som har flampunkt lägre än 100°C: exempelvis bensin och spolarvätska
  • Vissa särskilt angivna brandreaktiva varor: exempelvis organiska peroxider och ammoniumnitrat

OBS! Ofta kan en brandfarlig vätska uppfattas som icke brandfarlig då man läser på förpackningen trots att flampunkten är lägre än 100°C. Ett av de enklaste sätten att ta reda på om en vätska är brandfarlig eller inte är att titta i säkerhetsdatabladet. Har man inte tillgång till ett säkerhetsdatablad måste man kontrollera detta med försäljaren eller leverantören.

Vilken mängd är tillåten?

Vilka mängder som får hanteras utan att ha ett särskilt tillstånd kan variera. Men oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte så ska hanteringen av de brandfarliga varorna vara betryggande ur brand- och explosionssynpunkt.

Läs mer om tillstånd och hur du ska följa lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor på msb.se Länk till annan webbplats..

Kontroll innan användning

När en ansökan om tillstånd att hantera brandfarliga varor har kommit in och godkänts kan räddningstjänsten besluta om att göra en kontroll, eller så kallad avsyning, innan varorna får börja användas. Kontrollen innebär att räddningstjänsten kontrollerar de anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen.

Tillsyn av brandfarliga varor

Vid en tillsyn görs en bedömning av hur lagstiftning och eventuella villkor följs. Missköts hanteringen, eller om förutsättningarna för hanteringen har förändrats sedan tillståndet gavs, kan räddningstjänsten kalla tillbaka tillståndet eller beordra rättelser. Räddningstjänsten kan även besluta om omedelbart förbud om det anses behövas. Om du medvetet eller av oaktsamhet allvarligt bryter mot kraven kan du åtalas med böter eller fängelse som följd.

Ansök om tillstånd

Vid en ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara är det viktigt att bifoga kompletta handlingar som exempelvis riskutredning och byggnadsritningar.

Enligt lag ska en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara utses. Oftast är det lämpligt för föreståndaren att genomgå en särskild utbildning för att erhålla den kompetens som lagstiftningen kräver. Finns det inte en utsedd föreståndare vid ansökningstillfället kan de uppgifterna kompletteras senast vid kontrolltillfället.

Kontakt

Räddningstjänsten Hyltebruk

Verkstadsgatan 1
314 34 Hyltebruk

Dagtid: 0345-180 00

Övrig tid: 0733-71 83 90

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan