Hylte kommun logotyp

Hälsoskydd

Hälsoskydd handlar om att förebygga och undanröja störningar som kan vara skadliga för människors hälsa. Detta görs via tillsyn av hygienlokaler (exempelvis frisörer, fotvård och solarier), skolor och förskolor, hotell och pensionat, campingplatser, anläggningar för bad och idrott och lokaler för vård och omsorg. Hälsorisker i bostäder till exempel mögel, radon eller buller är också något vi jobbar med.

Fukt och mögel

Mögel är en typ av svamp som sprids via sporer. Då dessa sporer får tillräckligt med fukt, näring, värme och syre kan de börja växa till sig. Det finns flera olika typer av mögel. Vissa är helt ofarliga för människan medan andra är direkt hälsofarliga. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp i bostäder är fuktskador eller dåligt underhållen ventilation. Fukt och mögel kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär men även besvär såsom irritation i ögon och näsa och trötthetskänsla.

Fastighetsägarens ansvar

Om ni, på grund av lukt eller synliga angrepp, misstänker att er bostad har mögelangrepp kontakta i första hand fastighetsägaren. Denna har en skyldighet att åtgärda fukt och mögelskador. Om fastighetsägaren inte åtgärdar problemen kan ni vända er till bygg- och miljöenheten via kommunens kontaktcenter, 0345-180 00.

Om du bor i enfamiljshus kontaktar du ditt försäkringsbolag. Om angreppet inte täcks av försäkringen får du själv kontakta något saneringsföretag.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas. Den som utsätts för höga halter av radon under en längre tid kan drabbas av lungcancer. Enda sättet att ta reda på om ditt dricksvatten eller luften i din bostad är radonhaltig är att göra en mätning. För att mätningen ska vara tillförlitlig ska den genomföras mellan 1 oktober–30 april och vara i minst två månader.

Referensvärdet för radon i inomhusmiljö är fastställt av Strålskyddsmyndigheten som anger att inomhusmiljön i bostäder och allmänna lokaler eller dricksvattnet inte ska ha radonhalter som överstiger 200 Bq/m³. I de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen anges att från och med år 2020 ska byggnader inte ha en negativ effekt på hälsan. Det vill säga att ingen bostad eller lokal skall ha halter över 200 Bq/m³ år 2020.

Inom Hylte kommun har 3-4 procent av bostäderna för höga halter av radon och bara någon procent av de enskilda brunnarna.

 • Om du inte känner till radonhalten i ditt hus.
 • Vid husköp. Radon räknas inte som ett dolt fel, vilket innebär att du som köpare måste ta reda på om huset har radonproblem.
 • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
 • Vid förändring av ventilation och uppvärmningssystem.

Om det visar sig att det är mer än 200 Bq/m3 luft i ditt hus ska du försöka minska halten. Vill du veta mer om åtgärder mot kan du gå in på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta bygg- och miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret om du har några frågor om radonmätning i din bostad.

Radongasen mäts med spårfilm som ligger i små plastdosor. Dosorna beställer du från ett ackrediterat laboratorium (se nedan) och placerar sedan ut dem i bostaden. Mätningen ska pågå minst två månader under eldningssäsongen (oktober–april).

När mättiden är slut, skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet för analys. Sedan kommer resultatet inom ett par veckor. Skicka in en kopia på analysresultatet till samhällsbyggnadskontoret.

I Sverige finns idag tre godkända mätlaboratorier (2021) som kan kontaktas för radonmätning. De företag som i dagsläget är granskade och godkända av Swedac för att följa dessa anvisningar är:

 • Eurofins Radon Testing Sweden AB
 • Radonova Laboratories AB
 • Radonanalys GJAB

Mer information om radon hittar du på radonguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., stralsakerhetsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomgångskörning

I Hylte kommun får motorn gå på tomgång i högst en minut. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Regler om tomgångskörning finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter Pdf, 56.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Reglerna är till för att minska störningen från trafiken och skydda människors hälsa och miljö. Om ett brott mot regeln konstateras kan händelsen polisanmälas och utredas. Du kan göra en anmälan till polisen på telefon 114 14 om du ser någon låta bilen gå på tomgång mer än en minut.

Rökfri miljö

Rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser samt minska den sociala exponeringen för rökning. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta.

Miljöer som ska vara rökfria är:

 • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde
 • på uteserveringar vid restauranger och kaféer samt entréer.
 • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till service och vårdboenden, entréer till hälso- och sjukvård, hotellentréer och tillfälliga boenden, entréer till butiker och gallerior, mataffärer, restaurangentréer samt samtliga verksamheter för barn och ungdom.

Produkter som omfattas av förbudet

Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (t.ex. att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

 • Det är du som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus som ansvarar för att reglerna om rökfria miljöer följs. Du som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs.
 • Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på dig som äger eller hyr lokalen. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén.
 • Vid entréer till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex har fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs. För lekparker på allmän mark är det kommunen som är ansvarig.
 • Du som äger eller hyr en lokal ansvarar dessutom för att tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga.
 • Vid behov måste du som är ansvarig också informera och säga till om rökförbudet. Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas.

Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste du som är ansvarig också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Den som har ansvaret för att bestämmelserna kring rökförbud ska efterlevas är även ansvarig för att tydligt skylta och informera.

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver. Om du upplever att du utsätts för tobaksrök på någon av de platser som berörs av tobakslagen kan du vända dig till bygg- och miljöenheten, 0345-180 00.

Fyrverkerier

Det kan vara roligt och trevligt att fyra av fyrverkerier tillsammans med sina nära och kära. Men det finns några saker som är viktiga att tänka på som till exemplet:

 • Att du har tillstånd för att avfyra fyrverkerier
 • Att du visar hänsyn till andra människor och djur
 • Att du är försiktig och vet hur man avfyrar fyrverkerierna på ett säkert och rätt sätt

Åldersgräns

Du måste vara 18 år för att köpa, inneha eller använda fyrverkerier. Att köpa för att sedan lämna över pjäser till någon under 18 år är brottsligt och kan jämföras med langning av alkohol.

Alla kommuner har olika regler gällande fyrverkerier och i Hylte kommun följer man de Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 20.6 kB, öppnas i nytt fönster. som innebär att:

20 § Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn till omgivningen. Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att få använda pyrotekniska varor under hela året med undantag för:

 • Påskafton (samt därpå följande dag till kl. 03.00)
 • Valborgsmässoafton (samt därpå följande dag till kl. 03.00)
 • Nyårsafton (samt därpå följande dag till kl. 03.00)

Det är polisen som hanterar och ansvarar för klagomål angående fyrverkerier. Mer information om tillstånd och hantering av fyrverkerier finns att läsa hos polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under relaterad information kan du läsa mer om råd och tips för ett säkrare fyrverkeri.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan