Hylte kommun logotyp

Ansök, hantera plats och schema i fritidshem

Alla ärenden rörande kö, placering, schema, inkomständringar, kontaktuppgifter och uppsägning görs via samma e-tjänst. Du som vårdnadshavare är skyldig att omgående meddela förändringar som påverkar avgiften.

Ansök om plats på fritidshem

En plats på fritidshem erbjuds till barn mellan 6-13 år som är i behov av omsorg före och/eller efter skoldagen. Fritidsverksamhet finns på alla orter i Hylte kommun och plats erbjuds från en centralt administrerad kö.

När plats finns ledig och ditt barn står i tur att placeras skickas ett erbjudande om plats via kommunens e-tjänst. Du som vårdnadshavare har en vecka på dig att via e-tjänsten svara på om du vill ha platsen eller inte. I samband med svaret lämnar du också dina inkomstuppgifter och lägger in de tider barnet behöver vara på fritids.

  • Om ditt barn sedan tidigare har plats i förskola med arbete/studier som grund för placeringen omplaceras barnet automatiskt till fritidshem när barnet börjar i förskoleklass. Du behöver inte ansöka om fritidsplats via e-tjänsten.
  • Vid behov av tillsynstid av andra skäl än arbete och/eller studier ska rektor kontaktas.
  • Vid sjukskrivning eller graviditetspenning har ditt barn rätt till omsorg enligt överenskommelse med verksamhetsansvarig rektor.
  • Om ni som vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll har ni en delad placering av fritidshemsplats. Varje hushåll ansöker om behov av fritidsplats var för sig.
  • Vill ni som vårdnadshavare övergå från gemensam placering till delad placering anmäler ni ändrad familjebild via e-tjänsten och den delade placeringen börjar gälla nästkommande månad.
  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling ska erbjudas plats om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt.
  • Rätt till utökad tid på grund av barnets eget behov beslutas efter särskild prövning.


Lovplats

Ditt barn kan erbjudas lovplats när du är i behov av omsorg på grund av arbete eller studier som endast föreligger under lov och inte under läsårets skoldagar. Avgift utgår med per utnyttjad dag för och debiteras i efterskott via faktura. Ansökan om lovplats görs via e-tjänsten.

Säga upp plats

Om ditt barn inte längre har behov av sin plats måste du säga upp platsen. Uppsägningstiden är 30 dagar från uppsägningsdagen. Du betalar avgift och kan nyttja platsen under hela uppsägningstiden. Ditt barn har rätt till fritidsplats fram till vårterminens slut i årskurs 6.

Registrera och ändra schema

När du har blivit erbjuden en plats ska du ange vilka tider ditt barn behöver vara på fritidshemmet. Schemat avser de tider som du är i behov av barnomsorg på grund av arbete eller studier.

Om dina arbets- eller studietider förändras ska du omgående registrera ett nytt schema. Observera att det nya schemat inte gäller förrän det har godkänts av personalen på fritidshemmet.

Om ditt barn inte vistats på fritidshemmet under en längre tid, minst 3 månader, sägs platsen upp av Hylte kommun.

E-tjänster

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan