Hylte kommun logotyp

Elevhälsa

Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog och hörselsamordnare. De arbetar förebyggande och stödjande för att eleverna ska må bra fysiskt, psykiskt och socialt.

Behöver du eller ditt barn stöd?

På varje skola finns lokal elevhälsa, men alla skolor inom kommunen samverkar med varandra. Kontakta respektive skola för kontakt med elevhälsan på ditt barns skola.

Elevhälsan består av

Skolsköterskan arbetar med:

 • Hälsobesök/hälsosamtal.
 • Uppföljning av definierade hälsoproblem.
 • Hälsorådgivning och medicinsk studievägledning.
 • Vaccinationer
 • Öppen mottagning.
 • I de fall där skolsköterskan ser ett behov av utredning kring läs- och skrivsvårigheter, skickar hon/han en remiss till Region Hallands logopedmottagning.

Se kontaktuppgifter till skolsköterska under respektive skola.

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska arbetar för att:

 • Vara medicinsk ansvarig kring kvalitetssäkring och avvikelsehantering.
 • Skapa rutiner gällande uppgifter som ingår i skolsköterskans arbete, samt se till att de följs.
 • Samordna kontroll av medicintekniska hjälpmedel.
 • Samordna verksamhetsmöten och möten med skolläkare.
 • Delta i nätverk för MLA i regionen och samverka med såväl interna som externa aktörer.

För att komma i kontakt med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, kontakta sjuksköterska under respektive skola.

Skolläkaren arbetar med:

 • Vaccinationsfrågor samt bedömning och planering av vaccinationer för elever utanför det ordinarie barnvaccinationsprogrammet.
 • Bedömning och remiss till hälso- och sjukvården för utredning av t ex skolios, hörselnedsättning eller misstänkt kroppslig eller genetisk orsak till inlärningssvårigheter.
 • Bedömning och remiss till hälso- och sjukvården av barn som inte följer sin tillväxt eller har pubertetsavvikelser.
 • Samtal, möten med enskilda elever och vårdnadshavare.
 • Konsultation till skolsköterskor.

För att komma i kontakt med skolläkare, kontakta skolsköterska under respektive skola.

Se kontaktuppgifter till skolkurator under respektive skola.

Skolpsykologen arbetar med:

 • Reflekterande samtal, handledning och utbildning till personal.
 • Psykologiska bedömningar/utredningar vid skolrelaterade frågeställningar.
 • Utredning vid frågeställning om skolform (utvecklingsmässiga förutsättningar för att nå kunskapsmålen).

För att komma i kontakt med skolpsykolog, kontakta skolsköterska under respektive skola.

Specialpedagogen arbetar med:

 • Samtal, handledning och rådgivning i pedagogiska frågor för elever, föräldrar och personal.
 • Utredning av ditt barns skolsituation, samt analys av möjligheter och hinder.
 • Stöd till ditt barn och utveckling av verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer. Detta i form av skapande, genomförande och utvärdering av handlingsplan/åtgärder i skola och hem.

För att komma i kontakt med specialpedagog, kontakta ditt barns klasslärare.

Hörselsamordnaren arbetar med:

 • Rådgivning och konsultation vid hörsel- och akustikfrågor för elever, vårdnadshavare och pedagoger.
 • Information om och utbildning i TAKK (Tecken Som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Rådgivningen gäller pedagogiska och praktiska frågor kring hörselhjälpmedel, pedagogiskt material och undervisningsmiljön i ett akustikperspektiv.


Hörselsamordnare

Angelica Brevik

Kontakt

Chef central elevhälsa

Therese Andersson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan