Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Upptäck och njut av naturen

Sjö vid Torup i Hylte kommun

Naturområden i Hyltebygden

Här finns en rik natur som väl lämpar sig för friluftsliv. Känslan av vildmark är påtaglig och du kommer tycka att du kan höra tystnaden. Flera områden har skyddats som reservat.
Besök Länsstyrelsen i Hallands län för utförlig information om naturreservaten . Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Femsjö kyrkoreservat

Under åren omkring 1810 botaniserade den unge Elias Fries flitigt i detta område. Även andra svampforskare och botanister har gjort området till ett viktigt referensområde. Du når området bäst från Femsjö skola.

Gassbo naturreservat

I Gassbo kan du njuta av en tämligen orörd miljö med gott om gamla träd som har höga naturvärden. I området har ett stort antal rödlistade arter hittats och flera av dem är beroende av gammal skog.

Hastaböke naturreservat

Barrblandskogen vid Hastaböke saknar motsvarighet i länet. Här finns en gammal granskog med inslag av äldre lövträd och enstaka jättetallar. Skogen har stått orörd länge och hyser därför många ovanliga arter.

Hägnen naturreservat

Området består av ett mindre bokskogsområde på en bergig udde i sjön Södra Färgen. Området ingår i en större plan att gynna och återskapa miljöer från Elias Fries tid. Intressanta arter av lavar är funna på platsen.

Kloö naturreservat

Kloö är en liten fastmarksö på 10 hektar mitt ute i Kloömosse, bevuxen med naturskog av tall, gran och björk. Namnet Kloö kommer från ett gammalt soldattorp som en gång i tiden låg här mitt ute på den öde myren.

Lintalund naturreservat

Vid gården Lintalund kan man få en skymt av hur äldre tiders kulturlandskap såg ut. I de traditionellt skötta markerna hittar man växter som blivit undanträngda i det moderna odlingslandskapet.

Lunnamossen naturreservat

Lunnamossen ligger en km nordost om Unnaryd och består till största delen av öppen myrmark men i våtmarken finns även fastmarksöar, så kallade myrholmar. Här växer också Hallands äldsta kända tall som uppskattas till 400 år.

Mogölsmyren naturreservat

På Mogölsmyren kan man uppleva orörd vildmark där tystnaden råder. Området ingår i ett större myrkomplex, Ringmossen, och bidrar med vatten till Fylleån i väster. Området består av 33 hektar nästan orört myrområde.

Mårås naturreservat

Mårås är hemvist för en lång rad sällsynta växter och djur som kräver gammal, orörd bokskog. Njut av stillheten under skogens täta lövverk på den 2,3 kilometer långa vandringsleden som går genom reservatet.

Sikön naturreservat

Naturreservatet utgörs av en ö och två mindre skär i sjön Jällunden. Området är av betydelse för fågellivet och det är därför förbjudet att beträda ön och skären under tiden 1 mars till 31 augusti. Ön är inte anpassad för besökare. Reservatet är Hyltes äldsta och fredades redan år 1957.

Sjö naturreservat

Området kring gården Sjö är 40 hektar stort och består av ett ålderdomligt odlingslandskap med små åkertegar, som delvis ligger i terrasser med odlingsrösen emellan. Området är strövvänligt och fin utsikt över sjön Unnen.

Skubbhult naturreservat

Skubbhult ligger på sydsvenska höglandets västsida och består av äldre bokskog i en sluttning ner mot sjön Mellan-Färgens strand.

Tira öar naturreservat

Naturreservatet Tira öar är en ögrupp med ett flertal öar och skär i sjön Bolmens västra del.  Ornitologen kan njuta av ett intressant men känsligt fågelliv.  För del av området råder tillträdesförbud 1/4–15/7.

Ödegärdet naturreservat

Ett 24,5 hektar stort bokhult i Unnaryd med mycket stora kultur- och naturhistoriska värden. I området finns en stor mängd sällsynta lavar och mossor. Där finns rösen från bronsåldern och gravsättningar från järnåldern. 


Kontakt