Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skolskjuts grundskola och grundsärskola

Vilka har rätt till skolskjuts?

  • Elever i förskoleklass, grundskola, och grundsärskola som enligt skolskjutsreglementet uppfyller kraven ifråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan omständighet har rätt till skolskjuts.  

Vilka har inte rätt till skolskjuts?

  • Elever som väljer att gå i annan kommunal grundskola, grundsärskola än den som kommunen skulle anvisat har inte rätt till skolskjuts. Däremot ordnar kommunen skolskjuts även för denna elev, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 
  • Skjuts till och från fritidshem ingår inte i skolskjuts och måste istället ordnas av vårdnadshavare.

Växelvis boende

Elev kan ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende inom Hylte kommun. Med växelvis boende avses vårdnadshavare som inte bor tillsammans men där eleven ändå är varaktigt bosatt lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Hylte kommun.

Vårdnadshavarens ansvar

Om elev inte ska åka med ordinarie skolskjuts, är det viktigt att vårdnadshavarna meddelar detta till entreprenören som utför skolskjutsen.

Kontakt