Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Resekort för dagliga resor – gymnasieskola

Elever folkbokförda i Hylte kommun kan ansöka om Resekortet Gymnasieskola. Elever från annan kommun ansöker om resekort till respektive hemkommun.

Elev på kommunal skola och de flesta fristående skolor inom regionen kvitterar ut sitt resekort på elevens skola under första skoldagen, och reser därmed gratis till skolan första skoldagen.

För Resekortet Gymnasieskola gäller följande regler:

 • Gymnasiekortet gäller för obegränsat antal resor med Hallandstrafikens bussar och tåg inom länet, samt på Västtrafiks linjer i Kungsbacka.
 • Gymnasiekortet är giltigt på Västtågen till Horred och Krösatågen till Smålandsstenar samt på Öresundstågen mellan Kungsbackas och Båstads stationer.
 • Gymnasiekortet gäller mellan klockan 04.00–22.00 vardagar och lovdagar under terminen. Kortet gäller ej på jul- och sommarlov.
 • För färdbevis mellan Kungsbacka och Göteborg hänvisar vi till Västtrafik, telefon: 031-62 93 60.
 • Resekort Gislaved gäller till Värnamo och Gnosjö.

Ansök om resekort gymnasieskola

Ansökan görs inför varje läsår och för att garantera resekort från skolstart ska ansökan vara oss tillhanda senast 1 augusti.

Berättigad till resekort är den som:

 • Är folkbokförd i Hylte kommun
 • Studerar heltid på en gymnasial utbildning och är under 20 år
 • Ha minst sex (6) km daglig resväg mellan folkbokföringsadressen och skola
 • Vara berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395)

Resekort erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Elev som är folkbokförd i Hylte kommun, har minst sex kilometer till skolan och är elev på Hylte gymnasieskola behöver inte ansöka om resekort.

Ansökan om resekort görs i e-tjänsten ”Ansökan om resekort och kontantersättning för dagliga resor”

Observera! Information om var ni kan hämta resekortet följer med beslutet ni får om ansökan blir godkänd.

Kontantersättning för dagliga resor

Kontantersättning delas upp i kilometerersättning och reseersättning, beroende på vilken sorts ersättnings som eleven ansöker om.

Kontantersättning sökt på nytt inför varje läsår och kan göras närsomhelst under året, men betalas inte ut retroaktivt.

Kontantersättningen betalas ut månadsvis i efterskott.

Kilometerersättning:

 • Elever som har med än 6 km till närmsta hållplats kan ansöka om kilometerersättning för kostnaden för resan till hållplatsen.
 • Kilometerersättningen beräknas utifrån Skatteverkets belopp för resa med eget fordon i tjänsten.
 • Ersättningen motsvarar som högst 1/30 av ett basbelopp och beräknas utifrån aktuell kostnad för resekort och antal kilometer/ skoldag.

Om kollektivtrafikens utbud av turer och linjer innebär att eleven inte kommer i tid till utbildningen eller inte tar sig hem från skolan kan istället reseersättning bli aktuellt. Väntetider beaktas dock inte.

Reseersättning:

 • Elever som vill ta sig till skolan på egen hand istället för att åka kollektivt, kan ansöka om reseersättning.
 • Man kan inte erhålla reseersättning samtidigt som man har ett resekort.
 • Reseersättningen motsvarar kostnaden för ett resekort.

Ansökan om kontantersättning görs i e-tjänsten ”Ansökan om resekort och kontantersättning för dagliga resor”.

Återkrav

Resekort
Vid beviljat inackorderingsstöd, ej påbörjade studier, avbrutna studier, flyttning eller annan orsak som påverkar rätten till resekort, ska detta omedelbart anmälas till kultur- och folkhälsokontoret.

Det är elevens eller vårdnadshavarens, i det fall eleven inte är myndig, ansvar att återlämna resekortet samt meddela förändringar. Lämnas inte resekortet tillbaka kan eleven bli återbetalningsskyldig enligt gällande taxa för resekort.

Kontantersättning
Om elev fått kontantersättning på grund av oriktiga uppgifter eller om elev inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet vid förändringar och det leder till att elev får kontantersättning med felaktigt eller för högt belopp, kan kommunen kräva tillbaka det belopp som eleven inte haft rätt till.

Kontakt