Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Inackordering

Ansökan om inackorderingsstöd görs till elevens hemkommun och söks på nytt varje läsår. För att vara berättigad krävs att eleven:

  • Är folkbokförd i Hylte kommun (om du har en vårdnadshavare som är folkbokförd på studieorten kan du inte få inackorderingsstöd)
  • Bosätter sig i den kommun där skolan är belägen
  • Studerar på nationellt program eller på introduktionsprogram,
  • Är förstahandsmottagen till sin utbildning,
  • Studerar på heltid,
  • Är under 20 år (beviljas längst till och med vårterminen man fyller 20 år) och har rätt till statlig studiehjälp eller barnbidrag,
  • Har fyra (4) mil eller mer mellan folkbokföringsadress och skola eller avståndet mellan hem och påstigningsplats överstiger tre (3) km eller har minst tre timmars resetid utifrån skolans grundschema och elevens reseförhållanden,
  • Inte går på fristående gymnasieskola eller folkhögskola – ansökan om inackorderingstillägg görs då via CSN Länk till annan webbplats..

Bidraget beviljas för max nio (9) månader av året, september–december för höstterminen och januari–maj för vårterminen. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Bidragets storlek regleras av prisbasbeloppet. Bidraget utgår med 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per hel kalendermånad vid inackordering.

Ansök om inackorderingsstöd

För att få inackorderingsstöd från skolstart med första utbetalning i september ska fullständig ansökan vara inkommen senast den 1 september för det år ansökan gäller. Ansökan behandlas först efter skolstart i augusti.

Observera att ett intyg från inackorderings-/hyresvärden alternativt en kopia av kontrakt där det framgår att eleven bor på adressen ska bifogas ansökan.

Anmälningsplikt vid förändringar

Om studierna avbryts, eleven flyttar hem, folkbokför sig på studieorten eller någon annan förändring sker som påverkar rätten till inackorderingsstöd, skall detta anmälas snarast.

Återkrav

Om man fått inackorderingsstöd på grund av oriktiga uppgifter eller om man inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet vid förändringar och det leder till att man får inackorderingsstöd med felaktigt eller för högt belopp, kan kommunen kräva tillbaka det belopp som eleven inte haft rätt till.

Kontakt