Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Linnéans förskola

Linneans förskola i Landeryd är en förskola med tre avdelningar; Alkotten barn 1-2 år, Talkotten och 3-4 år och Grankotten 3-5 år. På Linnéan råder ett öppet klimat med stor samverkan mellan avdelningarna. Förskolan ligger i direkt anslutning till Landeryds skola och skolgård. Förskolan har en egen liten utegård för lek och lärande.

Utomhus- och äventyrspedagogik

Utomhuspedagogik är prioriterat, pedagoger och barn är mycket ute i skog och natur tillsammans. Naturen är en lärandemiljö och dess resurser används för utveckling och lärande för barnen i verksamheten.

Verksamheten är inspirerad av äventyrspedagogik som baseras på ett spännande arbetssätt som sätter kunskap och hälsa i centrum genom upplevelser tillsammans med hela kroppen. Genom äventyrspedagogik lär sig barn samarbete i grupp, den stärker kamratrelationer och stärker vi-känslan. Äventyrspedagogiken använder sig av utemiljön och naturen som arena för lärande.

Vi samarbetar med Linnås fritidshem i Landeryd och Solgläntans förskola i Långaryd.

Linnéans fokusområden

Läroplanen för förskolan är grunden för den pedagogiska verksamheten. Linnéan har följande fokusområden:

  • Språkutvecklande arbetssätt - Målet med språkutvecklande arbetssätt är att förskolan ska erbjuda barnen en medveten språkutvecklande vistelse på förskolan. Barnen ska få möjlighet att träna och utmana sin språkliga förmåga genom lek, aktivitet, skapande, reflektion och upplevelser både inomhus och utomhus.
  • Hållbar utveckling - Syftet med arbetet kring hållbar utveckling är att ge barnen en positiv framtidstro och ett lärande kring vikten av miljö och naturvårdsfrågor, samt en pedagogisk utveckling av utegården.
  • Inomhusmiljö - Syftet är att vi vill utveckla och utmana barnens pedagogiska inomhusmiljö för att skapa samspel, goda lekmiljöer och kamratrelationer. (Grankotten)
  • Trygghet och lek - Syftet är att vi vill utveckla en trygg barngrupp. Socialt samspel. Leka tillsammans. Föräldrarna ska känna att deras barn är trygga. (Alkotten och Tallkotten)

Kontakt