Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sörgårdens verksamhet

Sörgårdens förskola Ansvar Matematik, Naturvetenskap och Teknik Inflytande Språk & kommunikation Motorik, rörelse, sång och musik Utomhusverksamhet Trygghet

Klicka på de olika delarna i blomman för att läsa mer om verksamheten.

Ansvar

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan och där står det: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar." (Lpfö98, sid.8)

Under sin vistelse hos oss utvecklar barnet sin förmåga att ta ansvar genom att exempelvis:

 • klä på/av sig själv vid in och utgång.
 • vara en bra kamrat, som lyssnar och respekterar kompisar och vuxna.
 • vara rädd om vårt gemensamma material.
 • ta mat själv och bedöma hur mycket jag själv orkar äta.
 • plocka undan efter sig.

Inflytande

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och där står det: “Förskolan skall se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt  och delta i utvärderingen av verksamheten."  (Lpfö 98, sid. 5-6)

Under sin vistelse hos oss utvecklar barnet sin förmåga för att ha inflytande. Detta sker genom att exempelvis:

 • uttrycka sina tankar och åsikter muntligt och kroppsligt.
 • komma med egna idéer, förslag och önskningar, som formar verksamheten.

Livskunskap

"Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera." (Lpfö98, sid. 6-7)

Livskunskap innebär hur vi är som människor.  
Vi på Sörgården har som mål att varje barn hos oss har möjlighet till utveckling av sin förmåga att:

 • få en bra självkänsla, där hon/han har lust att lära.
 • lära sig att förstå och hantera sina egna och andras känslor.
 • vara en samspelande kamrat, som kan lösa problem och hantera konflikter.

Matematik

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och där står det: "Barnet utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar." (Lpfö98, sid.10)

Under sin vistelse hos oss utvecklar barnet sin förståelse för matematik, genom att efter eget initiativ använda sig av matematik i vardagssituationer, exempelvis vid mat- och på/avklädningssituationer samt sortering av olika material och lekar.

Naturvetenskap

"Barnet utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen." (Lpfö98, sid. 10)

Under sin vistelse hos oss utvecklar barnet sin förståelse för naturvetenskap, genom att via lek upptäcka och undersöka sin omgivning och sitt vardagsliv. Detta  leder till spontant intresse och nyfikenhet för vissa begrepp, växter och djur. Även hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Teknik

"Barnet utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap." (Lpfö98, sid. 10)

Under sin vistelse hos oss utvecklar barnet sin förståelse för teknik hos oss, genom att exempelvis:

 • få möjlighet att använda sin kreativitet, fantasi och nyfikenhet genom bygg- och konstruktionslekar.
 • undersöka olika tekniker i vardagen till exempel att cykla, hantera verktyg och redskap, spola efter toalettbesök samt tända och släcka lampan.

Motorik, rörelse, sång och musik

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och där står det: "Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande". (Lpfö98, sid. 7)

Under sin vistelse hos oss utvecklar barnet sin kreativitet och kroppsuppfattning, genom att exempelvis:

 • gå balansgång (grovmotorik)
 • rita med kritor och pennor (finmotorik)
 • läsa ramsor och sjunga sånger
 • dansa till olika musikstilar, känna takten i dem

Språk och kommunikation

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och där står det: "Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen." (Lpfö98, sid.7)

Under sin vistelse hos oss utvecklar barnet sin förmåga att kommunicera, det sker genom att exempelvis:

 • använda sina olika språk så som tal (modersmål), tecken-, kroppsbild, - lek samt skriftspråk.
 • lyssna och berätta samt ge uttryck för sina känslor/uppfattningar
 • efter eget initiativ prata och sjunga inför barngruppen.

Trygghet

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och där står det: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den." (Lpfö98, sid. 9)

Vi upplever att barnet är tryggt hos oss är barnet exempelvis:

 • berättar för sina kompisar och pedagoger om sig själv, exempelvis om sina känslor
 • känner sig tillfreds under sin dag
 • tar egna initiativ till aktiviteter
 • ställer frågor samt ifrågasätta och står för sina egna åsikter
 • hjälper varandra

Utomhusverksamhet

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och där står det: "Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö" (Lpfö98, sid. 7)

Utomhuspedagogiken är en del av hela vår verksamhet. När vi är ute arbetar vi med alla områden från läroplanen, "tvärvetenskapligt".

Genom utevistelse hos oss utvecklar barnet bland annat:

 • grov- och finmotorik
 • förståelse för naturen samt växter och djur
 • utvecklar sin förmåga att utforska och ställa frågor om naturvetenskap
 • nyfikenhet och lusten att leka och lära
 • sin förmåga att fungera enskilt och i grupp
 • hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter
 • ta ansvar för det gemensamma materialet

Kontakt