Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 30 augusti

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Information från Hyltenämnden
Kommunfullmäktige tog del av rapporten – unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa

Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse
Region Halland och de halländska kommunerna enades under 2014 om en överenskommelse för hemsjukvården i Halland. Kommunfullmäktige godkänner revideringen av avtalet samt en tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 
Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trygg och effektiv utskrivning
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen från sluten hälso- och sjukvård om en trygg och effektiv utskrivning.

Arbetsmiljöuppgiftsfördelning
Kommunfullmäktige antar förslag på arbetsmiljöuppgiftsfördelningen för att säkerställa en säker och god arbetsmiljö. Till förslaget lades under mötet ett tilläggsyrkande på kommunchefens ansvarsområden. Tilläget innebär bland annat att kommunchefen ansvarar för att kontorsövergripande policys, mål och rutiner tas fram samt att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Svar på motion Mer frukt åt folket
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Anna Roos (c) som innebär att man ska överväga fruktträd, bärbuskar och kryddväxter vid nyplantering.

Inkomna motioner
Integrationsplikt i Hylte kommun (SD)
Flexibla öppettider på Återvinningscentralen (C)
Gång- och cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs (C)
Underhåll cykelväg Hyltebruk (C)
Vattenavgifter (C)
Arbetskläder inom omsorgen (C)
Bidrag för friskvård (C)


Kontakt