Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 2 maj 2019

Hylte kommuns fullmäktige, som är kommunens högst beslutande instans, har 41 ledamöter. Vart fjärde år väljer invånarna i Hylte vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Under mandatperioden 2019-2022 finns det representanter från sju olika partier. 

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Årsredovisning 2018 Hylte kommun                                                                                                I kommunens årsredovisning redovisas det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Årsredovisningen innehåller också en övergripande sammanställning av nämndernas och stiftelsens verksamhetsberättelser. Kommunen gjorde ett negativt resultat på 14,8 miljoner kronor för 2018.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Hylte kommuns årsredovisning för 2018.

Begäran om tilläggsanslag barn- och ungdomsnämnden - En budget i balans Kommunfullmäktige antog kommunstyrelsens förslag att utöka barn- och ungdomsnämndens budget med 7 000 tkr för IFO barn och unga. Finansieringen sker via fullmäktiges reserv för 2019. Kommunfullmäktige antog också kommunstyrelsens förslag att utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 26,5 mkr kopplat till handlingsplaner för en ekonomi i balans. Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet.

Enhetschef i beredskap                                                                                                           Enhetschef i beredskaps införs för att medarbetare vid akuta händelser ska kunna nå enhetschef utanför kontorstid för råd och stöd. Om denna brist inte åtgärdas kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud. Kommunfullmäktige antog förslaget om att utöka omsorgsnämndens budget med 600 000 kr. Finansiering sker via fullmäktiges reserv.

Motioner                                                                                                                                          Vid mötet lyftes svar på tio olika motioner som diskuterades och fattades beslut om.

Kontakt