Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 24 oktober 2019

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer invånarna i Hylte vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 41 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om kommunen. Ärenden som beslutas i kommunfullmäktige har tidigare föreberetts i kommunstyrelsen och andra nämnder.

Delårsbokslut

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2019. Bokslut beskriver vad varje verksamhet har gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Delårsbokslutet har samma utformning som årsbokslutet, men är något förenklat. Resultatet avser budgetårets första åtta månader.

Begäran om tilläggsanslag arbets- och näringslivsnämnden och barn- och ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja begäran om mer pengar till de båda nämnderna. Arbets- och näringslivsnämnden har begärt pengar för att täcka kostnader för placeringar och ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och barn- och ungdomsnämnden för ökade kostnader för gymnasiesärskolan.

Besvarade motioner

Ledamöter i fullmäktige kan väcka ärenden genom ett skriva motioner. En motion måste alltid beredas, det vill säga utredas och prövas utifrån olika synpunkter. När en motion beretts får fullmäktige ta ställning till den genom ett beslut. Vid senaste fullmäktigemötet besvarades följande motion:
Motion om jämställt försörjningsstöd.

Besvarade interpellationer

En interpellation är en fråga sin riktar sig till ett kommunalråd eller en nämndsordförande. Interpellationen besvaras skriftligt. Interpellation leder inte till något beslut, men alla fullmäktigeledamöter får möjlighet att delta i debatten. Vis senaste fullmäktigemötet besvarades följande interpellationer:

Pumpstation i Unnaryd vid köp av mark

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om motion nattvandrade föreningar.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om renovering av Örnahallen.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsens tillsynsplikt och ansvar för verkställande av tagna beslut.

Kontakt