Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 19 juni

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
En styrgrupp har haft i uppdrag att se över kommunens organisation inför den kommande mandatperioden. Styrgruppen har sedan redogjort för hur olika partier tycker i de frågor som har behandlats.

Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutade att anta riktlinjer för otillåten påverkan som riktas mot kommunens politiker. Riktlinjerna innehåller åtgärder mot våld och hot, samt förslag om hur de drabbade kan agera då de utsätts för detta.

Begäran om medel för asfaltering
Samhällsbyggnadsnämnden har begärt pengar för asfaltering av Decon/Ivars väg och Gamla Nissastigen. Kommunfullmäktige beslutade att ge samhällsbyggnadsnämnden pengar för detta.

Organisation för tillväxtfrågor
Kommunledningskontoret har utrett frågan om hur Hylte kommun arbetar med tillväxtfrågor och hur detta arbete kan utvecklas. Kommunfullmäktige antog förslag om hur detta arbete kan gå till.

Inkomna motioner
Stina Isaksson har lämnat in tre motioner om förbud mot böneutrop på offentlig plats, ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala bolag, samt om integrationsplikt.
Bruno Granath har lämnat in motion om hårdbeläggning av vissa områden i Unnaryd.

Kontakt