Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 15 februari

Begäran om medel: Asfaltering av väg och byggnation av vändplats, Kinnared 2017
Kommunfullmäktige beslutade att ge samhällsbyggnadsnämnden 500 000 kronor, samt 100 000 kronor för kapitalkostnader, för att restaurera gata och bygga en ny vändplan, samt för att utöka befintlig gatubelysning på Åvägen i Kinnared. Finansiering sker via minskning av det egna kapitalet.

Svar på motion angående uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplats i Torup
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om farthinder på Ringvägen i Torup. Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad.

Beräkningsmodell för timdebitering inom och utanför ekonomienhetens verksamhet
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om en beräkningsmodell för timdebitering för ekonomienhetens konsultinsatser. Kommunfullmäktige skickar därmed tillbaka ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare behandling.

Köp av fastighet i Hyltebruk
Bofast AB har meddelat att de har för avsikt att sälja Forum i Hyltebruk. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera även detta ärende.

Inkomna motioner
Stina Isaksson (SD) har lämnat in tre motioner om skolavslutning i kyrkan, stöd för funktionsnedsatta i skolan och om antimobbningsprogram.
Anna Roos (C) har lämnat in en motion angående avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom vattenskyddsområde.

Kontakt