Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från samhällsbyggnadsnämnden 23 februari

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 - bokslut
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2015 uppgår till 18 480 000 kr och med tilläggsbudgeten så uppgick budgeten för investeringar för 2015  till 21 374 000 kr. Utfallet vid årets slut är 10 808 000 kr, vilket ger en avvikelse på 10 566 000 kr. En del av denna avvikelse kan förklaras av investeringsstoppet som Kommunfullmäktige beslutade på grund av att få en ekonomi i balans

Aktivitetsplan
Vid nämndens sammanträde så presenterades bland annat aktivitetsplanen för samhällsbyggnadskontoret. Aktivitetsplanen redogör för de aktiviteter och projekt som kontoret ansvarar för och när under 2016 de genomförs.

Detaljplan stationshuset Hyltebruk
Ett förslag till detaljplan för Västra Hylte 1:169 (Stationshuset) har tagits fram och samråtts under perioden 23 juni – 14 juli, 2015. De synpunkter som kommit in under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-08. Planförslaget har nu reviderats utifrån nämndens ställningstagande till de inkomna synpunkterna, och en antagandehandling har tagits fram för granskning. Granskning av planförslaget föreslås ske under två veckor mellan 26 februari – 11 mars, 2016.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge plan- och byggenheten samt park- och gatuenheten i uppdrag att utreda om det finns några trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behöver genomföras på platserna: - Storgatan, Hyltebruk - Österlånggatan, Unnaryd - Kyrkvägen, Torup.

Kontakt