Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från samhällsbyggnadsnämnden 15 december

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Efter elva månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden ett positivt utfall och prognosen för hela året är överskott på 45 000 kr.

Skrivelse om vattenskyddsåtgärder i Torup
Grundvattentäkten i Torup försörjer Torup, Rydöbruk, Kinnared och Brännögård med vatten. Om en olycka skulle inträffa kan den medföra allvarliga konsekvenser för vattenförsörjningen. Hylte kommun vill därför att Trafikverket genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av skyddsräcke och kantsten på väg 150, Bosgårdsvägen, och Gräsåsvägen. Detta för att skydda både dricksvattentäkt och vattenverk.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka skrivelse i ärendet till Trafikverket.

Skrivelse om ökad trafiksäkerhet vid södra infarten till Torup
Hylte kommun upplever korsningen vid södra infarten till Torup på riksväg 26 som trafikfarlig och vill att trafiksäkerheten i korsningen förbättras. Aktuell vägsträcka ligger utanför tättbebyggt område och Trafikverket är väghållare vilket innebär att länsstyrelsen beslutar om vilken hastighet som ska gälla. För att förbättra trafiksäkerheten vid avfarten till Torup och busshållsplatsen vill Hylte kommun att högsta tillåtna hastighet ändras till 80 km/h.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka skrivelse i ärendet till Länsstyrelsen i Hallands län.

Bygglov – ändrad användning från garage till frisersalong
Samhällsbyggnadskontoret har fått in en ansäkan om bygglov gällande ändrad användning från garage till frisersalong. Sökande önskar bygga om garaget för att öppna en mindre frisörsalong.

Miljöenheten har gjort bedömningen att förslaget avviker på en punkt avseende takhöjden för att lokalen ska anses vara lämplig för sitt ändamål. Takhöjden i lokalen är 2.10 meter medan rekommendationen är 2.4 meter, liknande bestämmelser finns i plan- och bygglagen. Möjligheter finns att göra avsteg från detta om verksamheten kan anses vara begränsad.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för åtgärden samt göra avsteg från kraven på takhöjden.

Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid vuxenutbildning/SFI, Hyltebruk
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare krävt viss redovisning och åtgärder gällande bland annat städning, ljudnivåer och buller. Redovisningen visarpå behov av att gå vidare med ytterigare åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga barn- och ungdomsnämnden och fastighetsägaren Bofast AB, att vidta åtgärder och redovisa vissa uppgifter vid vuxenutbildning/SFI i Hyltebruk.

Föreläggande om att redovisa vidtagna eller planerade miljöåtgärder vid Gnotec MEFA AB, Kinnared
Samhällsbyggnadskontoret har tidigare påtalat behovet av olika miljöförbättrande åtgärder vid industrin vid olika besök och med krav i delegationsbeslut. Företaget har inte kommit in med redovisningen inom utsatt tid.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga verksamhetsutövaren att redovisa vidtagna eller planerade miljöåtgärder vid industrin.

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under vintern 2014 att ge en varning till restaurang Bonaca. Flera tillsynsbesök har gjorts av polisen och det har kunnat konstateras brister i måttfullhet, ordning och nykterhet.

Eftersom tidigare brister var förra året och under den föregående mandatperioden kan det anses att det gått relativt lång tid mellan de påtalade brister rörande serveringstillståndet. Detta gör att samhällsbyggnadskontoret nu föreslår att ytterligare en varning ges.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela restaurang Bonaca en varningdå tillståndshavare inte har uppfyllt de krav på måttfullhet, ordning och nykterhet som gällerför tillståndets meddelande. Under våren kommer uppföljning av varningen att ske.

Kontakt