Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från omsorgsnämnden 20 augusti

Nedan följer en kort sammanfattning från torsdagens sammanträde med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015

Omsorgsnämndens delårsbokslut visar på ett negativt utfall och prognosen för hela året är underskott på 800 000 kr.

Omsorgsnämnden antar delårsbokslut och upprättad prognos.

Uppföljning av tidigare granskning inom äldreomsorgen

Revisorerna har gjort en uppföljning av den granskning som genomfördes inom äldreomsorgen våren 2012. Syftet är att följa upp vad som hänt sedan granskningen samt vilka utvecklings- och förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de synpunkter som fanns i granskningsrapporten.

I samband med uppföljningen identifierades några utvecklingsområden och revisorerna önskar ett svar från omsorgsnämnden på vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån dessa områden.

Omsorgskontoret kan konstatera att samtliga av de utpekade utvecklingsområdena är under arbete:

  • Anhörig- och demensteamet som är ett projekt framtill 150831 kommer att permanentas 150901.
  • Ett samarbete har påbörjats med kostenheten på samhällsbyggnadskontoret för att hitta former för en mer tidsanpassad måltidsverksamhet.
  • I verksamheternas mål- och handlingsplaner för 2015 är kosten en av de prioriterade frågorna som man arbetar med. Vi arbetar t ex. med att förbättra måltidsmiljön på våra boenden, anpassar arbetstider och arbetsinnehåll för att kunna förskjuta måltiderna för att mer jämt fördela dem över dagen.
  • Omsorgsnämnden har fattat beslut om en ny kost- och näringspolicy.
  • Vad gäller förändringar i bemanning och behovsanpassade insatser på särskilda boende utifrån Socialstyrelsens föreskrifter så inväntar vi fortfarande ett regeringsbeslut i frågan eftersom det kommer att medföra kostnadsökningar.
  • Omsorgsnämnden gav omsorgskontoret i uppdrag 150618, att utarbeta en metod för resursfördelning som ger optimal samordning av tillsvidareanställd personal och vikarier. Metoden ska stärka omsorgstagarens upplevelse av kvalitet och utgå från omsorgstagarens behov.

Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och fört en dialog kring de utvecklingsområden som identifierats och de åtgärder som vidtagits och lämnar över svar på ovanstående frågeställningar till revisorerna.

Kontakt