Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från omsorgsnämnden 17 december

Nedan följer en sammanfattning från torsdagens sammanträde med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden en negativ avvikelse om cirka 872 000 kr.

Avvikelsen beror bland annat på ökad kostnad för förlängd extern placering, sjukfrånvaro särskilt boende samt ökat behov av korttidsvistelse LSS. Den negativa avvikelsen balanseras upp av minskad kostnad för avslutad anhöriganställning, retroaktiv ersättning från Försäkringskassan/ personlig assistans och ändrad hyreskostnad för hjälpmedelsförråd.

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom prognos efter 11 månader 2015.

Granskning förebygga och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner
Under 2011 genomförde revisionen en granskning av kommunens arbete för att förebygga och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner. En uppföljande granskning genomfördes 2015.

Revisonen identifierade fyra förbättringsområden: Risk- och väsentlighetsanalys för omsorgsnämndens verksamhetsområden är inte gjord 2015 och internkontrollplan är inte uppdaterad. Nämnden bör säkerställa att rutiner avseende vårdhygien efterlevs samt att omsorgsnämnden bör överväga att tydliggöra rutinerna för djur på kommunens enheter, för att säkerställa att allergiker inte utestängs som boende eller besökare.

Omsorgsnämnden lämnar följande svar på den uppföljande revisionsgranskningen av kommunens arbete för att förebygga och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner:

Omsorgnämnden får, efter varje punktprevalensmätning, information om resultaten av följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:19) om basal hygien. En totalanalys av följsamheten till föreskrifterna om basal hygien redovisas årligen i patientsäkerhetsberättelsen.

Det pågår för närvarande arbete i omsorgsnämndens verksamheter med att upprätta en risk- och väsentlighetsanalys inför framtagandet av en ny internkontrollplan för nämndens ansvarsområden för 2016. Redovisning av interkontrollen enligt den nuvarande interkontrollplanen sker, som tidigare år, i bokslut och patientsäkerhetsberättelse. Interkontrollplan för 2016 kommer att antas av omsorgsnämnden i februari.

Kommunens ledningsgrupp har i november i år, fattat beslut om ”Regler för djur i kommunens lokaler”. Inom ramen för medicinskt ansvarig sjuksköterskas författningsstyrda uppdrag har därefter rutiner, vilka inkluderar samtliga omsorgsnämndens verksamhetsområden, innefattande bl a krav på riskbedömning och egenkontroll från smittskydds-/vårdhygieniskt, arbetsmiljö- (allergier, rädslor), djurskydds- och livsmedelshygieniskt med flera perspektiv när det gäller djur som bor i eller besöker verksamheterna upprättats.

Mål- och riktlinjer Kultur för äldre
Hylte kommun undertecknade i november 2014 en överenskommelse tillsammans med de andra halländska kommunerna om regional samverkan gällande Kultur för äldre.

Överenskommelsen syftar till att ge äldre möjlighet att ta del av kulturlivet, samt att ge dem möjlighet till eget skapande. Kulturutbudet som förmedlas ska hålla en hög konstnärlig kvalitet och bygga på målgruppens behov och önskemål. Överenskommelsen gäller från och med 2015-01-01 till och med 2016-12-31 och kan förlängas med ett år i taget.

I överenskommelsen anges att de subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65 + med behov av insatser i form av hemtjänst, särskilt boende, förebyggande med mera i kommunal eller privat regi.

För att få ta del av medlen ska kommunerna:

  • formulera mål och riktlinjer för hur man vill använda kulturen som resurs i äldreomsorgen
  • utse en kontaktperson för samverkan med regionen som ansvarar för fördelningen av subventionerade medel
  • en ekonomisk motprestation med lika stor insats som den regionala subventionen utgör, den så kallade 50/50-modellen

Från och med 2016 fördelas det regionala anslaget proportionerligt mellan kommunerna utifrån andelen personer 65+ i kommunen, för Hyltes del handlar det om 20 692 kr för 2016.

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom omsorgskontorets förslag till mål och riktlinjer för Kultur för äldre.

Kontakt