Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från kommunstyrelsen 26 maj

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Styrmodell för Hylte kommun
Kommunledningskontoret har sett över kommunens styrmodell och den ekonomiska årsprocessen, där man flyttar fokus från ekonomistyrning till resultatstyrning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ny styrmodell och att man ska arbeta efter den nya ekonomiska årsprocessen från och med arbetet inför mål- och resursplan 2017-2019.

Mål- och resursplan 2016-2018
Vid kommunstyrelsens möte lade Framtid Hylte och Hyltealliansen varsitt förslag till mål- och resursplan (budget).

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Framtid Hyltes förslag.

Begäran om tilläggsanslag för tjänst som socialsekreterare
Arbets- och näringslivsnämnden har begärt att få ett tilläggsanslag för en tjänst som socialsekreterare. På grund av en ökning av alla typer av ärenden har skuldsaneringsärenden blivit en arbetsgift som har blivit svår att prioritera. Detta innebär att väntetiden för berörda har blivit väldigt lång.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ett tilläggsanslag för en socialsekreterare för att säkerställa att kommunen klarar lagstiftningen gällande skuldsaneringen. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.

Begäran om tilläggsanslag för modersmålsundervisning
Det har blivit en kraftig ökning av elever som har rätt till modermålsundervisning. Barn- och ungdomsnämnden begär därför om ett tilläggsanslag för modersmålsundervisning.

Kommunstyrelsen beslutar att utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 1 200 000 kr. Finansierng sker via kommunstyrelsens reserv.

Programhandling Örnaskolan Låg- och mellanstadium
Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram ett förslag på programhandling som ska ligga grund för det fortsatta arbetet med byggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstadium.

Kommunstyrelsen beslutar att anta programhandlingen.

Programhandling nya förskoleavdelning i Hyltebruk
Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram ett förslag på programhandling som ska ligga grund för det fortsatta arbetet med byggnationen av nya förskoleavdelningar i Hyltebruk.

Kommunstyrelsen beslutar att anta programhandlingen.

Utökat lokalbehov för Örnaskolan F-9 och för förberedelseklass
Barn- och ungdomsnämnden har uppmärksammat ett utökat lokalbehov på Örnaskolan.

Kommunstyrelsen beslutar anskaffa en undervisningsmodul för elever i årkurs F-9 och med placering inom Örnaskolans område. 

Räddningsnämnden: Risk- och sårbarhetsanalys fjärrvärme
Fjärrvärmeförsörjningen identifierats som en samhällsviktig verksamhet. Fjärrvärme levereras både till kommunala anläggningar som i sin tur driver samhällsviktig verksamhet och till privata bostäder.

Med anledning av detta begär räddningsnämnden en risk- och sårbarhetsanalys från Hyltebostäder kring fjärrvärmeförsörjningen, som visar vilka risker som finns och vilka säkerhetshöjande åtgärder som behöver vidtas för att förebygga avbrott eller störningar.

Räddningsnämnden: Riskanalys StoraEnso
Stora Enso Hylte AB driver en anläggning med farlig verksamhet som skulle kunna innebära fara för allvarliga skador på människor eller miljö.

Med anledning av detta begär räddningsnämnden en riskanalys från Stora Enso Hylte AB, som ska redovisa risker för olyckor som innebär fara för allvarliga skador på människor eller miljö samt vilka  åtgärder som finns för att hindra och begränsa sådana skador.

Kontakt