Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från kommunstyrelsen 24 november

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Ekonomisk uppföljning efter 10 månader – Hylte kommun
Det sammanlagda resultatet för kommunen förespås bli 8 500 000 kr vid årets slut, vilket medför en avvikelse jämfört med budget på -4 900 000 kr. Den negativa avvikelsen på nämnderna balanseras till viss del av en förväntad intäkt från AFA för återbetalning av premien för 2004 samt låg räntenivå. Nämnderna förutspår tillsammans en avvikelse motsvarande -4 525 000 kr jämfört med budget 2015.

Undantag från investeringsstopp
Kommunstyrelsen har beslutat att undanta investeringen staket, tillgänglighetsanpassning del av lekplats och sandlåda på Torups skola från det investeringsstopp som kommunfullmäktige beslutade om i juni.

Utveckling av besöksnäringen i Halland
Kommunstyrelsen har beslutat att teckna ett samverkansavtal kring utvecklingen av besöksnäringen i Halland.

Syftet och intentionen med samverkansavtalet är att tydliggöra Region Hallands och de halländska kommunernas gemensamma politiska vilja, samt den övergripande inriktningen för utveckling av besöksnäringen de kommande åren. Avtalet syftar också till att tydliggöra parternas roller och ansvar avseende utvecklingen av besöksnäringen i Halland

Trafikförsörjningsprogram för Halland och för Jönköping
Kommunstyrelsen beslutade att lämna yttranden i två remisser kring trafikförsörjningsprogram. Det ena programmet var för Hallands län och det andra var för Jönköpings län.

Kommunstyrelsen påpekade i båda yttrandena kring bl.a. utvecklingen av tågsträckan Halmstad-Nässjö, tillgänglighetsanpassning av fordon och hållplatser och vikten av en god utvecklad buss- och tågtrafik för studie- och arbetspendling inom de två regionerna. 

Val av ledamot i arbetsutskottet
Kommunstyrelsen valde Bengt-Åke Torhall (L) som ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Stefan Yngstrand (L). I och med att Bengt-Åke blev ledamot valdes Alexander Engman (L) som ersättare i arbetsutskottet.

Arbetsutskottet har till uppgift att ta fram förslag till beslut i de ärenden som kommunstyrelsen senare ska besluta kring.


Kontakt