Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde 20 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter det att protokollet justerats.

Delårsbokslut 2016
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet för 2016.

Investering Hiss Torups skola
Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten 2016 för projektet hiss Torups skola med 1 700 000 kr till totalt 3 200 000 kr.

Medel för exploatering av industrimark
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 4 600 000 kronor 2017 till projekt exploatering av industrimark för exploatering av infrastruktur på etapp 1 vid Nyebro industriområde.

Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018
Kommunfullmäktige godkänner handlingsprogram för skydd mot olyckor för Hylte kommun 2016-2018. Kommunfullmäktige antar varje mandatperiod ett handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. I handlingsprogrammet beskrivs hur kommunen ska arbeta förebyggande för att minska risker för olika händelser. Handlingsprogrammet omfattar även den förebyggande och operativa delen av räddningstjänsten.

Riktlinjer för intern klimatkompensation
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att Hylte kommun ska införa ett internt konto för klimatkompensation och nu antar fullmäktige riktlinjer som ska börja användas 1 januari 2017.

Fyllnadsval
Anna Roos (C) ersätter Henrik Erlingson (C) som oppositionsråd.

Annonsering och sammanträdestider för 2017
År 2017 kommer kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Hallandsposten och på hylte.se. Fullmäktige sammanträder 6 februari, 9 mars, 27 april, 15 juni, 14 september, 19 oktober och 30 november.

Kontakt