Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning av kommunfullmäktige 6 maj 2021

Dagens sammanträde webbsändes på kommunens webb hylte.se och kan ses även i efterhand.

Årsredovisning 2020
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsbokslutet för 2020.

Ändrade krav för redovisning av partistöd
Enligt kommunens riktlinje för partistöd ska kommunfullmäktiges partier lämna in en redovisning av föregående års partistöd innan juni månads utgång. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att lätta kraven för redovisningen av partistödet 2019 med anledning av pandemin. Pandemin är inte över, och kommunledningskontoret har därför föreslagit att kraven för redovisningen av hur partierna använde partistödet under 2020 lättas.

Besvarade motioner
Motion angående revidering av dokumentet upphandling och inköp
Motion angående ändrad uthyrningspolicy för Hyltes kommunala fastighetsbolag
Motion - Policy för mat vid beställning av konferenser och catering i kommunens regi

Besvarade interpellationer
Interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående samordningsenhet för hemvården och särskilt boende överlämnas till omsorgsnämndens ordförande för besvarande.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av Forum överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om parkering och skolgård Rydö skola överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om kommunal logoped överlämnas till barn- och ungdomsnämndens ordförande för besvarande.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om verksamhet mot barns övervikt och ohälsa överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.
Interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande om översyn av dokumentet svenska för invandrare inom vuxenutbildningen överlämnas till kultur- och folkhälsonämndens ordförande för besvarande.

Inkomna interpellationer
Interpellation gällande personalutskottet samt tillväxtutskottet
Interpellation gällande kommundelsråd
Interpellation gällande moskén i Hyltebruk
Interpellation gällande Kråkbergsskolan

Inkomna motioner
Motion - Policy för jämställdhets- och rättighetsintegrering
Motion angående att följa upp de stora besparingsåtgärderna på kommunens skolor
Motion – Revidera riktlinjer för skolskjuts
Motion – Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Hylte kommun

Kontakt