Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning av kommunfullmäktige 16 juni 2020

Ansvarsfrihet för kommunens nämnder, styrelser och stiftelser
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige senast i juni varje år besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Efter en allmän debatt beslutade kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för kommunens nämnder, styrelser och stiftelser. Alla nämnder, styrelser och stiftelser beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Inrättande av gymnasieutbildning i Hylte kommun
Kultur- och folkhälsonämnden har föreslagit kommunfullmäktige att inrätta ett studieförberedande program inom ramen för Hylte gymnasieskola i samklang med kurser som redan erbjuds inom vuxenutbildningen. Det primära syftet är att säkerställa utbildning för kommunens egna invånare. Kommunfullmäktige beslutade att inrätta Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning beteende.

Revidering av styrmodell
Ett förslag på reviderad styrmodell har tagits fram med anledning av ändringar i kommunens ekonomiska process. Kommunfullmäktige beslutade att anta reviderad styrmodell, i avvaktan på ny styrmodell.

Avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i Hylte kommun
Kommunens renhållningsordning består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter som ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska bidra till att minska avfallets mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning och ses över minst vart fjärde år.

Bostadsförsörjningsprogram
Planering för bostadsförsörjning handlar om att analysera och bedöma behovet av bostäder utifrån den befolkning som finns i kommunen. Förslag på bostadsförsörjningsprogram har varit ute på remissrunda till rådgivande organ i Hylte kommun. Kommunfullmäktige beslutade att anta bostadsförsörjningsprogrammet.

Inkomna motioner
Motion om viltkött
Motion om direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare
Motion om bioenergi
Motion om Samordnad Varudistribution

Kontakt