Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 17 mars

Nedan följer en kort sammanställning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Mål- och resursplan 2016-2018 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om förslag till mål- och resursplan 2016-2018. I förslaget begär nämnden utökad ram med 2 011 000 kr för 2016 och 2 023 000 kr för 2017 och 2018. Man begär en utökad budget för att kunna möta ökade kapitalkostnader, finansiera en semestervikarie på gata- och parkenheten, ge bidrag till Bosgårdsfallet, införa digitala körjournaler och bättre sköta om ovårdad mark.

Remiss Regional cykelplan för Halland 2015-2025
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godta "Regional cykelplan för Halland 2015-2025". Syftet med cykelplanen är att skapa mål och visioner för hur man långsiktigt kan utveckla cykelvägnätet i ett regionalt perspektiv tillsammans i Halland. För Hyltes del planeras under perioden för en ny bro i Kinnared och att koppla ihop befintlig cykelväg på Prästgårdsvägen i Torup. Detta ska öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för invånare att ta sig till skola, arbetsplats och service.

Motionssvar Lekplatsen på Storgatan i Hyltebruk
Samhällsbyggnadsnämndnen beslutade föreslå kommunfullmäktige att bevilja en motion från Wiveca Norén (SPI) . I motionen föreslås att lekplatsen inhägnas med staket och förses med en skylt med uppmaning att inte röka på lekplatsen.

Ansökan om bygglov - tillbyggnad av uteservering
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av uteservering för fastigheten Sjögård 1:75 i Torup.

Kontakt