Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från samhällsbyggnadsnämnden 10/2

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet Öppnas i nytt fönster. med alla ärenden publiceras efter justering.

Ekonomisk uppföljning - Bokslut 2014
Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 1 130 000 kr och efter avsättning till deponi är den positiva avvikelsen 383 000 kr. Nämnden föreslår att några av posterna flyttas med till 2015 samt att två av investeringsprojekten byter namn.

Medel till brottsförebyggande rådet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja brottsförebyggande rådet i Hylte kommun 10 000 kr per år under åren 2015-2018.

Revidering av handikappolitiskt program
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vid dagens möte att skicka ut en remiss till kommunens nämnder om revidering av det handikappolitiska programmet.

Efter att nämnderna har kommit in med sina förslag på revideringar sammanställs dessa och skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande.

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit initiativet till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Dessa vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. I Hylte kommun är RV 26 (Nissastigen) och väg 150 mellan Torup och Falkenberg med i förslaget.

I Hylte kommun är det kommunstyrelsen som yttrar sig, men samhällsbyggnadsnämnden lämnar förslag till styrelsen på yttrande. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget från Trafikverket.

Ändring av detaljplan Skogsgård 1:10 – Godkännande av samrådsredogörelse inför underrättelse
Detaljplanen för Skogsgård 1:10 har varit ute på samråd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vid dagens möte att godkänna samrådsredogörelsen och samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att underrätta kända sakägare, myndigheter m.fl. om planförslaget.

Efter att kontoret har skickat ut underrättelsensammanställs synpunkterna från sakägarna i ett granskningsutlåtande. Därefter kan planen antas.

Kontakt