Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från kommunstyrelsen 6 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Ekonomisk uppföljning efter 8 månader – Hylte kommun
Det sammanlagda resultatet för kommunen förespås bli 9 400 000 kr vid årets slut, vilket medför en avvikelse jämfört med budget på -4 000 000 kr. Den negativa avvikelsen på nämnderna balanseras till viss del av en förväntad intäkt från AFA för återbetalning av premien för 2004 samt låg räntenivå. Nämnderna förutspår tillsammans en avvikelse motsvarande -3 625 000 kr jämfört med budget 2015.

Undantag från investeringsstopp
Kommunstyrelsen har beslutat att undanta investeringarna VA-serviser och anordningar och VA-utredning 2014-2020 från det investeringsstopp som kommunfullmäktige beslutade om i juni.

Förfrågan om markköp, Stora Hässlehult 1:51
Företaget Standex Engraving Sweden AB (Svensk Industrigravyr) skickat en förfrågan till kommunstyrelsen om att få köpa mark vid det södra industriområdet i Hyltebruk. Kommunstyrelsen beslutar erbjuda Standex Engraving Sweden AB eller företag kopplade till koncernen att köpa del av fastigheten Stora Hässlehult 1:51 för en kostnad enligt Hylte kommuns fastställda taxa. Kommunstyrelsen beslutar också att ett villkor för köpet är att byggnation ska vara påbörjat inom två år från köpdatumet. Plan- och byggchefen får i uppdrag att fastställa exakta ytor samt genomföra försäljningen. Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige att anslå 500 000 kronor i investeringsmedel till samhällsbyggnadsnämnden för iordningsställande av vägar och belysning. Styrelsen anslår 25 000 kronor i driftmedel till samhällsbyggnadsnämnden för att täcka kommande kapitalkostnader för investeringen. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

Kontakt