Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från fullmäktige 17/6

Nedan följer en kort sammanfattning från eftermiddagens kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Nya förskoleaavdelningar i Hyltebruk
Kommunfullmäktige beslutar att placering och byggnation av nya förskoleavdelningar inom Hyltebruks tätort blir i anslutning till Sörgårdens förskola, då utredningen visar att kostnaderna är högre samt att barnens yta för utemiljö är mindre för de två övriga alternativen Elias Fries och Gamla Real. Kommunfullmäktige anslår 8 miljoner för byggnation av två nya förskoleavdelningar.

Åtgärder för en ekonomi i balans
Kommunfullmäktige beslutar bland annat att Investeringsstopp ska gälla under 2015 med undantag för ”Örnaskolans låg- och mellanstadium” och ”Nya förskoleavdelningar i Hyltebruk”.

Styrmodell för Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny styrmodell 2015 och att arbeta efter den nya ekonomiska årsprocessen från och med juni 2015.

Mål- och resursplan 2016-2018
Kommunfullmäktige beslutar om Hylte kommuns ramar för de kommande tre åren.

Bildande av VA-område Skärshult
Skärshult har en badplats och camping med servicebyggnad, vattenverk, gatukök samt toaletter för Trafikverket. Det finns ett behov av att lösa va-frågan i ett större sammanhang för att kunna utveckla området, skydda Skärshultssjöns badplats och få en ekonomisk långsiktig hållbar lösning. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Skärshult område.

Svar på motion Lekplatsen utmed Storgatan Hyltebruk
Wiveca Norén (SPI) har lämnat en motion angående uppsättande av staket vid lekplatsen vid Storgatan i Hyltebruk. I motionen föreslås att lekplatsen inhägnas och även förses med en skylt med uppmaning att inte röka på lekplatsen. Kommunfullmäktige godkänner motionen.

Fem nyinkomna motioner
Bygglovsbefrielse nätstationer - Finn Dahl (SD)
Asylinvandring - Stina Isaksson (SD)
Förbud mot tiggeri - Stina Isaksson (SD)
Kostnaden för asyl och anhöriginvandring - Stina Isaksson (SD)
Ett hållbart Hylte - Karin Åkesson (C) och Anna Roos (C)


Kontakt