Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från arbets- och näringslivsnämnden 19 augusti

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut visar på ett negativt utfall och prognosen för hela året är underskott på 1 770 000kr.

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och lämna det vidare till kommunledningskontoret.

Granskning av Hylte kommuns arbetsmarknadsinsatser
Revisionen har granskat de arbetsmarknadsinsatser som arbets- och näringslivsnämnden ansvarar för. Utifrån rapporten kommer arbets- och näringslivsnämnden vidta åtgärder, bl.a. ta fram tydligare mål och nyckeltal för arbetsmarknadsåtgärderna som kommer mätas och följas upp av nämnden.

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar lämna över yttrandet med åtgärderna till revisionen.

IUC – Industriellt utvecklingscentrum
Hylte kommun har fått en förfrågan om ett delägarskap i IUC Halland AB. IUC arbetar med projekt och processer som främjar industriell utveckling.  

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Hylte kommun går med som delägare i IUC Halland AB och med en aktiepost på 20 000kr.

Överenskommelse om samverkan Missbruks- och beroendevård i Halland
De halländska kommunerna har tillsammans med Region Halland gjort en utredning kring länets missbruk- och beroendevård. I utredningen presenteras förslag om bl.a. en beroendeavdelning med heldygnsvård och samlokalisering av olika funktioner.

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten, att ge arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att tillsammans med de andra kommunerna och Region Halland genomföra utvecklingen av missbruks- och beroendevården enligt rapporten, besluta om kommunal finansiering enligt kommunens remissvar samt att tillföra nämnden 213 000kr.

Välfärdsredovisning - revidering
En välfärdsredovisning är samlade nyckeltal och statistik so beskriver hur invånarna år, hur deras levnadsvanor ser ut och hur de har det. Nämnden arbetade fram en välfärdsredovisning under 2012 för åren 2012-2014.

Arbets- och näringslivsnämnden ger kontoret i uppdrag att arbeta fram en välfärdsredovisning gällande 2015-2017.

Samverkansavtal Hylte/Halmstad Volley bollklubb
Hylte kommun, Hyltebostäder och Hylte/Halmstad Volley har tillsammans tagit fram ett samarbetsavtal för säsongen 2015/2016. I förslaget finns att Hylte kommun går in med en kontantinsats på 150 000kr.

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att för sin del teckna samarbetsavtal med Hylte/Halmstad Volley med en kontantinsats på 150 000kr för säsongen 2015/2016.

Tillsättning av ny tjänst - Socialsekreterare
På grund av den ökade antalet mottagna flyktingar har även arbetsbelastningen ökat på arbetsmarknadsenheten. Det finns därför behov av en tjänst som socialsekreterare.

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att inrätta en ny tjänst som socialsekreterare med inriktning flykting.

Kontakt