Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Positivt bokslut för 2014

Under 2014 ökade Hylte kommuns invånarantal med 277 personer till 10 278. Det är en markant ökning och inte sedan 2007 har kommunen haft så många invånare.

Vid bokslut 2014 redovisar Hylte kommun ett positivt resultat på 11,8 miljoner kronor. En bidragande orsak är att skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag ökar mer än vad kommunens kostnader gör. Det finansiella nyckeltalet för årets resultat i förhållande till skatter och bidrag blev 2,3 procent vilket är något mer än det uppsatta målet på 2,0 procent. Kommunen har också nästan klarat av att finansiera sina investeringar utan att behöva låna. Två större investeringar har slutförts under 2014, renoveringen av Örnahallens simhall och nybyggnation av förskola och bibliotek i Torup. Trots detta har hela 95,4 procent av investeringarna betalats med egna medel, det vill säga utan att behöva ta nya lån.

Positiva siffror

Nämnderna visar sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 7 miljoner kronor. Det skiljer sig åt mellan nämnderna, arbets- och näringslivsnämnden har en negativ avvikelse på 2,6 miljoner kronor till största del orsakad av ökad mängd utbetalt ekonomiskt bistånd. Barn och ungdomsnämnden redovisar däremot en positiv avvikelse mot budget med 5 miljoner kronor vilket beror på förändrad redovisning av intäkter från migrationsverket vilket medförde att även intäkter för del av 2013 har räknats in i 2014 års resultat. Även kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget, 3,8 miljoner kronor och beror till stor del på det överskott Stiftelsen Hyltebostäder gjort på driften av kommunens fastigheter.

Även kommunens bostadsstiftelse Hyltebostäder redovisar ett positivt resultat, 7,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras till stor del av ökad uthyrningsgrad och gynnsamt ränteläge. Överskottet från förvaltningen av kommunens fastigheter orsakas av lägre investeringstakt än förväntat. Det ingår inte i resultatet då det i samband med bokslutet återlämnas till kommunen.

Bokslutskommuniké 2014 Pdf, 166.2 kB.

Kontakt