Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 26 september 2019

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 26 september kl. 18.30. KF-kallelsen finns bifogad under relaterad information längst ner på sidan.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information revisorerna
 5. Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
 6. Borgenförbindelse Kommuninvest
 7. Begäran om investeringsmedel - Renovering Unnaryds förskola
 8. Finansiering nybyggnad och renovering Kinnareds förskola och skola
 9. Svar på motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens idrottshallar
 10. Svar på motion angående belysning i barnens pulkabackar
 11. Svar på motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
 12. Svar på motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
 13. Svar på motion angående skolbespisningen
 14. Svar på motion angående att hyra ut replokal
 15. Svar på motion angående förbud mot tiggeri
 16. Förtydligande av begreppet familjemedlem i ersättningsreglementet
 17. Samverkansavtal för Entreprenörsregionen
 18. Strategiskt markförvärv i Unnaryd
 19. Val av nämndemän till Halmstads tingsrätt
 20. Inkomna motioner
 21. Avsägelser
 22. Fyllnadsval
 23. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt