Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 16 juni 2020

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Norra Industrigatan1, Hyltebruk tisdagen den 16 juni kl. 16:00.

Kallelse - KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information från revisorerna
 5. Allmänhetens frågestund med anlednings av årsredovisningen
 6. Årsredovisning 2019
 7. Beslut om revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet – kommunstyrelsen
 9. Beslut om ansvarsfrihet – nämnden för överförmyndare i samverkan
 10. Beslut om ansvarsfrihet – omsorgsnämnden
 11. Beslut om ansvarsfrihet – valnämnden
 12. Beslut om ansvarsfrihet – arbets- och näringslivsnämnden
 13. Beslut om ansvarsfrihet – barn- och ungdomsnämnden
 14. Beslut om ansvarsfrihet – bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 15. Beslut om ansvarsfrihet – samhällsbyggnadsnämnden
 16. Beslut om ansvarsfrihet – tillsynsnämnden
 17. Beslut om ansvarsfrihet – samordningsförbundet i Halland
 18. Justering av ersättningsmodell för hemsjukvårdsavtal 2020
 19. Justering ramar 2020 och framåt – kapitalkostnader
 20. Inrättande av gymnasieutbildning i Hylte kommun
 21. Revidering av styrmodell
 22. Revidering av riktlinje och policy internkontroll
 23. Revidering riktlinje investeringar
 24. Avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering i Hylte kommun
 25. Revidering lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Hylte kommun
 26. Begäran om medel: Renovering Örnaskolans kök
 27. Bostadsförsörjningsprogram
 28. Ändrade krav redovisning partistöd
 29. Svar på motion angående tydligt ställningstagande mot återvändande IS-terrorister
 30. Återredovisning av uppdrag kommunfullmäktige
 31. Återredovisning motioner
 32. Revidering sammanträdestider 2020
 33. Svar på interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande angående hyresbidrag
 34. Inkomna motioner
 35. Avsägelser
 36. Fyllnadsval
 37. Övriga ärenden

I samband med sammanträdet har allmänheten möjlighet att ställa frågor med anledning av årsredovisningen. Frågorna får gärna skickas in i förväg.

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt