Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 2 maj 2019

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 2 maj kl. 18.30.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen
 4. Meddelande
 5. Information revisorerna
 6. Årsredovisning 2018 Hylte kommun
 7. Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun – besparingsåtgärder
 8. Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser – Tillväxtutskott
 9. Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente – Tillväxtutskott
 10. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
 11. Revidering av omsorgsnämndens reglemente
 12. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente – Tillväxtutskott
 13. Slutredovisning investering Kråkbergsskolan
 14. Slutredovisning investering tillbyggnation Sörgården
 15. Begäran om tilläggsanslag barn- och ungdomsnämnden - En budget i balans
 16. Begäran om medel - Enhetschef i beredskap
 17. Begäran om särredovisning LSS - uppföljning och redovisning omsorgsnämnden 2019
 18. Beräkningsmodell för timdebitering konsultinsatser
 19. Svar på motion angående bidrag till friskvård
 20. Svar på motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs
 21. Svar på motion underhåll cykelvägen Hyltebruk – Skärshult
 22. Svar på motion angående införandet av internetsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden
 23. Svar på motion byggnation Torup
 24. Svar på motion avsätta medel för sjösättningsramper
 25. Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor
 26. Svar på motion angående att anställa dagbarnvårdare
 27. Svar på motion angående skolavslutning i kyrkan
 28. Svar på motion angående en kostpolicy för barnens bästa
 29. Svar på motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen
 30. Svar på motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn
 31. Svar på motion Rättviksmodellen
 32. Svar på Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - handlingsplan barn som förts utomlands och riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte
 33. Avsägelser
 34. Fyllnadsval
 35. Inkomna motioner
 36. Övriga ärenden


I samband med sammanträdet har allmänheten möjlighet att ställa frågor med anledning av årsredovisningen. Frågorna får gärna skickas in i förväg.

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt