Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 29 november 2018

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 29 november kl. 13.00.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information Revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Redovisning av partistöd 2017
 6. Återredovisning motioner
 7. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 8. Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 – Hylte kommun
 9. Begäran om medel - Geoteknisk undersökning parkstaden
 10. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
 11. Svar på motion avseende en översyn av gällande avgifter alt. taxor vid ansökan om gemensam sopbehållare
 12. Inkomna motioner
 13. Avsägelser
 14. Fyllnadsval
 15. Nya ärenden
 16. Övriga ärenden

 

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde hålls ombudsval till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2019. Valsedlar som partiorganisationerna har tagit fram kommer finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen.

 

Micael Arnström                                            Kerstin Thörner

Ordförande                                                    KommunsekreterareKontakt