Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 28 april

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk den 28 april kl. 18:30.


Ärendelista:

1 Val av justerare

2 Godkännande av ärendelista

3. Allmänhetens frågestund i samband med årsbokslut

4 Information patientnämnden

5 Information revisorerna

6 Meddelanden

7 Årsbokslut 2015 Hylte kommun och beslut om ansvarsfrihet

8 Begäran om utökad ram för omsorgsnämnden: Administrativ tjänst

9 Motionssvar uppmuntra kommunens skolor att bjuda in elevernas föräldrar att berätta om sitt yrke

10 Inkomna motioner

11 Svar interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande ang skola och förskola

12 Svar interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande ang förskolan

13 Avsägelser

14 Fyllnadsval

15 Nya ärenden

16 Övriga ärenden


Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida och på kommunkontoret.


Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


Micael Arnström                                     Susanne Ohlsson

Ordförande                                               Kommunsekreterare

Kontakt