Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 24 november

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk den 24 november kl. 15:00.

Ärendelista:

1 Godkännande av ärendelista
2 Val av justerare
3 Information revisorerna
4 Meddelande kommunfullmäktige
5 Avräkning elevantal
6 Revidering styrmodell
7 Begäran om tilläggsanslag Konstgräsplan Örnvallen
8 Justering Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019
9 Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
10 Antagande Detaljplan Sjögård 1:34 m.fl. Torups Centrum
11 Revidering Riktlinje partistöd
12 Riktlinje Personalföreträdare i nämnder
13 Revidering kommunens reglemente
14 Motionsvar angående införandet av en hundrastplats
15 Inkomna motioner
16 Svar på interpellation ang. kommunens stora investering gällande moduler bl.a. för skollokaler
17 Svar på interpellation långtidsförsörjningstagare som får ekonomiskt bistånd
18 Svar på interpellation ang. delade badtider utefter kön
19 Svar på enkel fråga om klädsel i simhallen
20 Svar på enkel fråga Tillfälligt bygglov för Staffansbo 2:44
21 Återredovisning motioner
22 Återredovisning fullmäktigeuppdrag
23 Avsägelser
24 Fyllnadsval
25 Nya ärenden
26 Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida och på kommunkontoret.

I samband med sammanträdet kommer miljöpriset, ungdomsledarpriset och kulturpriset att delas ut.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


Micael Arnström                                    Susanne Ohlsson
Ordförande                                            Kommunsekreterare

Kontakt